072-371-8608

דו"ח על חגורה

רבים מאיתנו מזלזלים בחשיבות של חגירת חגורה ברכב, כיוון שאיננו מבינים את הסיכון הגדול הכרוך באי חגירת חגורה, ואת חומרתו של העונש שאנו עשויים לשאת בו במקרה שניתפס. חשוב להכיר את הדין באשר לחגירת חגורת בטיחות, על מנת לדעת מהן חובותיכם ומהן זכויותיכן. כל הפרטים במאמר שידבר על נושא דו"ח על חגורה.

 

חובת חגירת חגורת בטיחות ברכב – דו"ח על חגורה

תקנה 83ב לתקנות התעבורה מסדירה את התקנה האוסרת על נהיגה ו\או נסיעה ברכב ללא חגורת בטיחות –

"83ב.   (א)  לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי הענין".

כלומר, אדם הנוהג או הנוסע ברכב מחויב לחגור חגורת בטיחות, אלא אם חגור או רתום במושב בטיחות או מושב מגביה, כפי שקובעת תקנה 83א המסדירה את חובת חגירת ילדים ברכב –

"(ב)  לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך, למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע –

(1)   ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;

(2)   ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

(ג)   לא יסיע אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.

(ד)  לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות או במושב מגביה במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה".

 

מדוע ישנה חובה לחגור חגורת בטיחות?

כידוע, נהיגה או נסיעה ברכב ללא חגורת בטיחות עשויה להיות מסוכנת מאוד ואפילו להוביל למוות. לכן, החובה לחגור חגורת בטיחות מהווה חובה פטרנליסטית. כלומר, המדינה בחרה לקבוע את החובה הזו בספר החוקים הישראלי על מנת לעודד את אזרחיה לדאוג לעצמם. בשונה מחוקים אחרים, האוסרים על התנהגויות שעשויות לפגוע בזולת, החובה לחגור חגורת בטיחות נועדה על מנת שאזרחים ישמרו על ביטחונם האישי.

כמעט כל אדם יודע שנהיגה או נסיעה ברכב, מבלי לחגור חגורת בטיחות, עשויה להעמיד אותו בסיכון גבוה. אדם שעובר תאונת דרכים ואינו חוגר חגורת בטיחות, למשל, עשוי לשאת בתוצאות הרות אסון, לעומת אדם שעובר תאונת דרכים כאשר הוא חגור.

בהתאם לכך, בחר המחוקק להחיל את חובת חגירת החגורה לא רק על כל אדם, אלא גם על כל אדם שהינו בעל אחריות על קטין, כמו הורה, אפוטרופוס או אדם המופקד על תלמידים הנוסעים בהסעה. זאת מכיוון שקטינים אינם בעלי אחריות כדין לדאוג לעצמם ולקיים את חוקי ישראל במלואם.

 

פטור מהחובה לחגור חגורת בטיחות

תקנות 83ג לתקנות התעבורה פוטרות את בעלי התפקידים הבאים מנהיגה\ נסיעה עם חגורת בטיחות –

"83ג.   הוראות תקנה 83ב לא יחולו על –

(1)   עובד בשירות הבטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי, מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, ועל כל נוסע בו; בפסקה זו, "מאבטח", "קצין מוסמך" – כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;

(1א) חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה; בפסקה זו –

"נסיעה מבצעית" – נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;

"קצין מוסמך" – קצין שהוסמך בפקודות הצבא כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לאשר משימה מבצעית;

(2)   הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברשיון הרכב;

(3)   אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:

(א)   מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;

(ב)   מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;

(ג)    כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.

(4)   (נמחקה);

(5)   הנוהג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי;

(6)   הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור;

(7)   מורה מוסמך כהגדרתו בתקנה 170, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור".

 

דו"ח על חגורה – העונש על אי ציות לחובה לחגור חגורה

העונש על אי-ציות לחובה לחגור חגורות משתנה בהתאם לדרגת האחריות של הנהג או הנוסע, ולחומרת העבירה. לצורך העניין, העונש על אי חגירת חגורת בטיחות עבור נהג הוא קנס כספי בסך 250 ₪ ושש נקודות תעבורה, ועבור נוסע – קנס כספי בסך 250 ₪ וארבע נקודות תעבורה.

לעומת זאת, כאשר אדם נתפס מסיע ילד מתחת לגיל שלוש ללא כיסא בטיחות, הוא יישא בקנס בסך 1000 ₪ ושמונה נקודות תעבורה. הסעת ילד מתחת לגיל שמונה ומעל לגיל שלוש כאשר אינו חגור ובכיסא מתאים תגרור מתן קנס כספי בסך 750 ₪ ושמונה נקודות, והסעת ילד מעל לגיל שמונה ומתחת לגיל ארבע עשרה כשאינו חגור תגרור קנס כספי בסך 500 ₪ ושתי נקודות תעבורה. כפי שניתן לראות, העונש מחמיר באופן משמעותי כאשר אדם אינו חוגר כהלכה ילד שהוא מופקד על ביטחונו האישי. בשל סיכון ילד, הנהג יעמוד בפני סנקציה מחמירה יותר.

חשוב לזכור, שכאשר מדובר בילד עד גיל שמונה, יש להושיבו במושב בטיחות בהתאם לגילו – ילד שגילו מתחת לשנה יש להושיב במושב בטיחות כאשר גבו מופנה לכיוון הנסיעה. ילד שגילו מתחת לשלוש מושיבים במושב בטיחות המותאם לגילו, וניתן להושיבו עם הפנים עם כיוון הנסיעה. בשני המקרים, יש לנטרל את כרית האוויר.

 

העבירה

קנס כספי

נקודות תעבורה

אי חגירת חגורת בטיחות – עבור הנהג 250 ₪ 6 נקודות
אי חגירת חגורת בטיחות – עבור הנוסע 250 ₪ 4 נקודות
הסעת ילד מתחת לגיל-3, ללא כיסא בטיחות 1000 ₪ 8 נקודות
הסעת ילד מתחת לגיל-8 ומעל 750 ₪ 8 נקודות
גיל-8, כשאינו חגור וללא כיסא בטיחות
הסעת ילד מעל גיל-8 ומתחת 500 ₪ 2 נקודות
לגיל-14, ללא חגורת בטיחות

 

דו"ח על חגורה – עורך דין לדיני תעבורה

כפי שניתן לראות, ניתן לשאת בעונשים מחמירים אם לא מצייתים כראוי לחובה לחגור חגורה. חוץ מהקנס הכספי הגבוה, אדם שאינו מציית לתקנות אלו עלול למצוא את עצמו עם מספר גבוה של נקודות תעבורה. חשוב לדעת כי נקודות תעבורה מצטברות, והחל ממספר מסוים עשויות לחייב אתכם לעבור קורס נהיגה מונעת או אפילו לשלול את רישיונכם.

מעבר לסכנה הכרוכה בצבירת נקודות תעבורה, ריבוי נקודות תעבורה בתיקכם האישי עלול להשפיע לרעה על עונשכם במשפטי תעבורה עתידיים, בשל היסטוריית נהיגה בעייתית. לכן, אין לקחת את נקודות התעבורה בקלות ראש, וחשוב להבין שיש להן השפעה משמעותית על עתידכם כנהגים וכאזרחים.

בהתאם לכך, אם קיבלתם דו"ח תעבורה או דו"ח תנועה – ודו"ח בגין אי חגירת חגורה בפרט – מומלץ להיעזר בעורך דין על מנת להבין האם וכיצד ניתן לבטל נקודות אלו. עורך דין מנוסה ינחה אתכם כיצד להציג ראיות שישמשו אתכם בביהמ"ש לתעבורה וכיצד יש לערער על רוע הגזרה. חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה המתמחה בדיני תעבורה על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר.

עורך הדין יערית אוליאל מזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדה על מנת לקבל ליווי משפטי מטובי המשפטנים המתמחים בדיני התעבורה. צרו קשר עוד היום על מנת שנוכל לסייע לכם למצות את זכויותיכם ולקבל כל מה שהחוק יכול להעניק לכם.

במאמר זה דיברנו על:
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print