לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

התיישנות דו"ח תעבורה

לא רבים יודעים כי התרשלות בשליחת דו"ח תעבורה מצידן של הרשויות עשוי להוביל לביטולו בשל התיישנות. ההתיישנות נועדה להגן על הנהג במקרים בהם חלף זמן רב מדי מיום העבירה, שהרי יתקשו לשחזר את האירוע ולמצוא ראיות ועדים שיוכלו לתמוך בסיפורם. חשוב להכיר את הנהלים באשר להתיישנות דו"ח תעבורה, על מנת להכיר את זכויותיכם הבסיסיות ביותר. כל הפרטים במאמר.

 

 

מתי דו"ח תעבורה מתיישן?

סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר את התיישנותו של דו"ח תעבורה –

"225א. (א) עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב); ואולם, בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס, למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה".

לפי סעיף זה, במקרה שעברה שנה מיום ביצוע עבירת הקנס אך לא נשלח דו"ח, תחול התיישנות ולא יוגש עליה כתב אישום ולא תישלח הודעת קנס.

במקרה שבו בעל הרכב שקיבל את הדו"ח במועד, והוכיח שאינו מבצע העבירה ואילו אדם אחר נהג ברכבו בעת ביצוע העבירה, תקופת ההתיישנות תוארך בשנה נוספת, כך שאם הנהג שאליו הוסב הדו"ח קיבל את הדו"ח לאחר יותר משנתיים מיום ביצוע העבירה, תחול התיישנות גם על דו"ח זה.

התיישנות דו"ח תעבורה - uliel

התיישנות דו"ח מצלמה

ממשיך וקובע סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי את הנהלים באשר לדו"ח מצלמה –

           "(א1) היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א או 27א1 לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בענינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:

(1)   ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה (2);

(2)   שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

משמעות סעיף זה, היא שאם דו"ח או דו"חות תנועה המבוסס על צילום מצלמה אוטומטית, נשלח לנהג בדואר תוך יותר מארבעה חודשים מיום האירוע – דינו התיישנות, ועל כן לא יוגש בגינו כתב אישום או הודעת תשלום קנס. היה והוגש בחלוף ארבעה חודשים – יוכל הנהג לטעון להתיישנות ולהביא לביטול הדו"ח.

חריג לכך, הוא מקרה בו הרכב המצולם הוא רכב חדש, או רכב שעונה להגדרה שקבע שר התחבורה. במקרה זה, ההתיישנות תחול רק לאחר שעברו יותר משישה חודשים מיום האירוע.

הרציונל העומד בבסיס התיישנות דו"ח המצלמה כאשר עברו יותר מארבעה או שישה חודשים, הוא העובדה שצילום ממצלמה אוטומטית הוא ראיה חזקה מאוד שקשה מאוד לערער עליה בבית משפט. על כן, המחוקק פסק כי לנהגים הנתפסים במצלמה יש תקופת זמן סבירה לאסוף ראיות על מנת שיוכלו להתגונן בבית משפט. סביר להניח כי אם יקבלו את הדו"ח לאחר ארבעה חודשים או חצי שנה, יתקשו מאוד לשחזר את האירוע שבגינו נעברה העבירה.

ישנם מקרים בהם בעל הרכב אינו הנהג בפועל בעת העבירה, או שהעבירה נעשתה בנסיבות המצדיקות אותה, ועל כן קבלת הדו"ח זמן רב לאחר האירוע לא מאפשת לנהג להתגונן כראוי בשל הקושי לשחזר את פרטי האירוע לאור חלוף הזמן. מכאן הצורך בהתיישנות דו"ח מצלמה.

התיישנות דוח תעבורה
התיישנות דוח תעבורה

הסבת דו"ח מצלמה והשפעתו על מועד ההתיישנות

סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר גם מה מועד ההתיישנות על דו"ח תעבורה של נהג שהוסב אליו דו"ח מצלמה –

  "(א2) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2) שבסעיף קטן (א1), הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות פלילית לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה או הודעת תשלום קנס אם לא עברה שנה מיום ביצוע העבירה או אם לא חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות כאמור, לפי המאוחר, ובלבד שלא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה".

אם נשלח דו"ח מצלמה בזמן המותר (תוך ארבעה חודשים ממועד העבירה, או שישה חודשים כאשר מדובר ברכב חדש או מקרה חריג אחר) ובעל הרכב מעוניין להעביר את הדו"ח לאדם שביצע את העבירה בפועל ונהג ברכבו, תקופת ההתיישנות תוארך.

במקרה זה, אם דו"ח המצלמה הגיע לאחר יותר שנה מיום ביצוע העבירה  לאדם שהוסב אליו דו"ח התעבורה, תחול התיישנות ולא יוגש כתב אישום ולא הודעת תשלום קנס. כמו כן, תחול התיישנות אם דו"ח המצלמה נשלח אל האדם שהוסב אליו דו"ח התעבורה לאחר יותר משלושה חודשים מהיום בו בעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות. כך או כך, תחול התיישנות לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה.

 

אם לא אספתי את הדו"ח, אחשב שלא קיבלתי אותו?

בפירוש לא. אם לא אספתם דו"ח תעבורה שנשלח אליכם בדואר רשום תוך 15 ימים, הרשויות יחשיבו את הדו"ח כדו"ח שנאסף. על הרשויות לא מוטלת החובה לוודא כי המכתב הגיע ליעדו, אלא רק לוודא ששלחו לכתובת הנכונה ולנמען הנכון. התעלמות מהמכתב לא תאפשר דרישה לביטול הדו"ח בשל התיישנות, אלא רק נסיבות מוכחות לכך שהנמען לא קיבל את הדו"ח.

התיישנות דו"ח תעבורה - uliel

קיבלתי דו"ח שהתיישן, מה עליי לעשות?

לצערנו, פעמים רבות הרשויות מתעקשות על אכיפת דו"ח תעבורה על אף שהתיישן. במקרה זה, מומלץ להצטייד בעורך דין תעבורה, על מנת להוכיח את הטיעון שלכם ולוודא שלא תצאו מבית המשפט עם קנס מנופח בשל עיכוב בתשלום.

חשוב לזכור כי עיכוב בתשלום קנס עלול להוביל לקנס גבוה במיוחד או לסנקציות נוספות בדמות נקודות, ולכן עדיף להימנע ממצב זה ולפעול מבעוד מועד למען ביטול הדו"ח באמצעות עורך דין תעבורה מנוסה.

עורכת הדין יערית אוליאל מזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדה על מנת להתייעץ באשר לאופן הפעולה הנכון באשר להתמודדות עם דו"חות תעבורה או זימון למשפט בבית משפט לתעבורה. היעזרות בעורכת דין מנוסה כמו עורכת הדין אוליאל תבטיח שלא תחמיצו שום טענה שיכולה לסייע להגנתכם. זכרו כי ייצוג עצמי בבית הדין לתעבורה עלול להיות הרסני מפאת חוסר ידיעת החוק והפסיקה הרלוונטית ועל כן מומלץ לדאוג מראש לעורך דין תעבורה מיומן על מנת לחסוך משאבים כספיים ונפשיים מיותרים.

התיישנות דוח תעבורה

בפני כל אדם עומדת הזכות להתגונן ולהציג את טענותיו בגין עבירות שביצע. במקרה של עבירות תעבורה, אם תחלוף תקופה ארוכה מדי מיום ביצוע העבירה הדבר יקשה משמעותי על מקבל הדו"ח לאתר עדים ולהציג ראיות בדבר חפותו וגרסתו לאירוע. לכן, החוק מגדיר התיישנות לדו"חות תעבורה.

במקרה בו עבר שנה מיום ביצוע העבירה ולא נשלח דו"ח חלה עליו התיישנות. נוסף לכך, במקרה בו בעל הרכב קיבל את הדו"ח בזמן והוכיח כי לא הוא ביצע את העבירה והדו"ח הועבר לאדם שביצע, ההתיישנות תעמוד על שנתיים מיום ביצוע העבירה.

במקרה של דו"ח ממצלמה החוק מגדיר התיישנות מהירה יותר. במידה ועברו מעל ל-4 חודשים מיום ביצוע העבירה הדו"ח התיישן וניתן לבטלו. במקרה בו הדו"ח נשלח לבעל הרכב וזה הוכיח כי לא הוא ביצע את העבירה ההתיישנות תעמוד על עד שנה מיום העבירה וזאת בתנאי שנשלח לא יאוחר מ-3 חודשים מיום הסבת הדו"ח. ישנם מקרים (כמו במקרה של רכב חדש) בהם תקופת ההתיישנות עומדת על חצי שנה.

ראשית חשוב מאוד לבחון את הדו"ח ולהבין כי מדובר על דו"ח שהתיישן. במקרה וזהו המצב חשוב מאוד לפעול לצורך ביטול הדו"ח. שימו לב, אי תשלום הדו"ח ללא ביטולו עשוי להוביל לגדילת הקנס. מומלץ לבצע את תהליך ביטול בדו"ח לאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בנושא ובליווי שלו. לשיחת ייעוץ עם עורך דין תעבורה, לחצו כאן.

המחבר
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה