נהג חדש וחובת הליווי

החוק במדינת ישראל קובע כללים וחוקים שונים החלים על נהג חדש. נהג אשר עבר בהצלחה את המבחן העיוני (תיאוריה) ואת המבחן המעשי (טסט) מקבל למעשה היתר לנהיגה. היתר לנהיגה זהו רישיון הנהיגה הניתן לנהג חדש צעיר, משמע, נהג שטרם מלאו לו 24 שנים. היתר הנהיגה מאפשר לנהג חדש לנהוג בששת החודשים הראשונים מיום מעבר המבחן המעשי. במהלך תקופה זו על הנהג החדש להשלים את תכנית הליווי ועם סיומה, עליו למלא הצהרה מקוונת, אשר לאחריה יהיה זכאי המבקש לקבל את כרטיס רישיון הנהיגה הקבוע. במאמר זה יפורטו כלל החובות הנוגעות לחובת הליווי המוטל על נהג חדש.

תכנית הליווי לנהג חדש צעיר

תכנית הליווי קבועה בסעיף 12א1 לפקודת התעבורה – 

12א1. (א)  נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי סעיף קטן (ה) (בסעיף זה – תכנית הליווי) כל עוד לא מלאו לו 24 שנים.

           (ב)  על אף הוראות סעיף 12א(א), תוקפו של היתר נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר יהיה לשישה חודשים או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; פקע תוקפו של היתר הנהיגה יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

(1)   הוכיח נהג חדש צעיר, בדרך שנקבעה לפי סעיף קטן (ה), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי רישיון נהיגה שתוקפו יהיה עד תום התקופה הבסיסית או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם, אף אם הוגש נגדו כתב אישום או נמסרה לו הודעת תשלום קנס, כאמור בסעיף 12א(ב);

(2)   לא הוכיח נהג חדש צעיר, כאמור בפסקה (1), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי היתר נהיגה נוסף שיהיה בתוקף עד שיוכיח כי ביצע את תכנית הליווי או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; הוכיח כאמור, יחולו הוראות פסקה (1).

           (ג)   בעת מתן היתר נהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב), תיתן רשות הרישוי לנהג החדש הצעיר הסברים ומידע, בשפות שונות, בדבר חובת הליווי החלה עליו, תקופת הליווי ותכנית הליווי, כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה); הסברים ומידע כאמור יכול שיינתנו, לפי החלטת רשות הרישוי, גם על ידי מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 (בסעיף זה – בעל רישיון להוראת נהיגה).

           (ד)  בתקופות המפורטות להלן לא ינהג נהג חדש צעיר ברכב מנועי, למעט אופנוע, מכונה ניידת וטרקטור, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה:

(1)   בשלושת החודשים ממועד מתן היתר הנהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב);

(2)   בשעות הלילה – בשלושת החודשים שמתום התקופה האמורה בפסקה (1), ואם ניתן לו היתר נהיגה נוסף כאמור בסעיף קטן (ב)(2) – כל עוד היתר הנהיגה בתוקף; לעניין זה, "שעות הלילה" – השעות שבין 21:00 ל-6:00.

           (ה)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין תכנית הליווי שנהג חדש צעיר חייב בביצועה, ובכלל זה –

(1)   הוראות לעניין היקף השעות הכולל של נהיגה עם מלווה, מספר השעות מתוכן שייוחד לנהיגה בדרכים מסוגים שונים ובשעות היממה השונות, תכנית הליווי למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה, הדרך להוכחת ביצועה של תכנית הליווי פטורים מביצוע תכנית הליווי, לרבות למי שעבר חונכות בנהיגה בצבא ההגנה לישראל; בתקנות כאמור לא תיקבע הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי או חובת התייצבות של מלווה במשרדי רשות הרישוי;

(2)   כללים, תנאים ואמות מידה לקביעת זכאותו של נהג חדש צעיר למימון מאוצר המדינה של ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה, אם הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה;

(3)   הוראות לעניין אופן מתן הסברים ומידע, בשפות שונות, לנהג החדש הצעיר ולמלווה שלו, בדבר תכנית הליווי.

           (ו)   הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רישיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודת הצבא ופקודות המשטרה.

           (ז)   בסימן זה, "מלווה" – כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב:

(1)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל רישיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;

(2)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים.

מי יכול להיות מלווה לנהג חדש?

מלווה לנהג חדש מוגדר בחוק כך: 

"מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות; ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב".

באיזה גיל אפשר לגשת למבחן מעשי (טסט)? 

רק בגיל 16 ותשעה חודשים ניתן לגשת לטסט למרות שניתן להתחיל ללמוד נהיגה קודם לכן (לדרגות A2, 1 – מגיל 16 שנים. לדרגה B – גיל 16.5, לדרגה A1 – גיל 18). למבחן העיוני (תיאוריה) ניתן לגשת מגיל 15.5 עבור דרגות הרישיון הבאות: דרגה B (רכב פרטי), דרגות A1,A2 ודרגה 1 (טרקטור).

שעות תוכנית הליווי 

50 שעות ליווי מוטלות על נהג צעיר חדש כאשר אלה מחולקות כך שבמשך תקופת הליווי ינהג הנהג החדש בכבישים שונים ובשעות שונות לאורך היממה בכדי לצבור ניסיון רב ככל שניתן בתקופת הליווי. החלוקה מתבצעת כך – 

20 שעות ליווי בדרך עירונית

15 שעות ליווי בדרך שאינה עירונית

15 שעות נהיגה בשעות הלילה (השעות שבין 21:00 ל-6:00)

לאחר שהנהג החדש הצעיר משלים את כלל שעות הליווי כקבוע בתכנית, עליו להגיש הצהרה לרשות הרישוי. 

חובת הליווי תחול על תלמיד נהיגה שטרם מלאו לו 24 שנים, הליווי ימשך חצי שנה מיום קבלת היתר הנהיגה ויחולק לשני חלקים:

א) שלושה חודשים ראשונים חובת ליווי מלא יום ולילה.

ב) שלושה חודשים עוקבים חובת ליווי רק בלילה החל משעה 21:00 עד השעה 06:00 בבוקר שלמחרת.

מה קורה אם הנהג לא סיים את תכנית הליווי במועד?

הסתיימה תקופת הליווי (6 חודשים) ולא הסתיימה תוכנית הליווי, יינתן לנהג היתר נוסף לעוד 6 חודשים. 

בתום שנתיים מיום מתן היתר הנהיגה הראשון בטלה חובת הליווי ויש לנפק לנהג רישיון נהיגה זמני כנהוג לגבי מבקש רישיון נהיגה שגילו מעל 24 שנים.

כאשר נהג מסיים את התקופה כנהג חדש בטלה גם חובת הליווי.

נהג חדש צעיר המחזיק בהיתר נהיגה והגיע לגיל 24 שנים תוך תקופת הליווי, בטלה חובת הליווי ויש לנפק לו רישיון נהיגה רגיל גם אם הליווי נמשך רק חודש ימים או שבוע.

מי פטור מתוכנית הליווי?

נהג חדש צעיר יהיה פטור מתוכנית הליווי אם ביצע תוכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל מסוג קליטה והכשרת הנהג ביחידה, ובלבד שהמציא לרשות הרישוי אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי. יובהר כי חייל, נהג חדש צעיר אשר הציג אישור בפני בודקת המסמכים באגף הרישוי או בפני נציג רישוי צה"ל חתום על ידי קצין בטיחות יחידתי כי הוא עבר הליך של קליטה והכשרת נהג ביחידה פטור מחובת הוכחת תוכנית הליווי אך אינו רשאי לנהוג בתקופת הליווי (חצי שנה) ללא מלווה. האישור אשר מתקבל מקצין הבטיחות היחידתי בא במקום הצהרת הנהג החדש והמלווה בלבד ואינו מקנה זכויות נוספות. 

 מבחנים ובדיקות לנהג חדש – כדאי לדעת

נהג חדש אשר בתקופת היותו נהג חדש הורשע בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה, לא יחודש רישיון הנהיגה שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

* אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה, או שהטיל עליו פסילה כאמור לתקופה של עד 3 חודשים – בחינה עיונית;

* אם הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה העולה על שלושה חודשים – בחינה עיונית ובחינה מעשית;

* נוסף על האמור בפסקאות (1 (ו-(2 (אם הורשע לפי סעיף 62)3 (לפקודה, לפי תקנה 26)2 (או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש – גם בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אלה העבירות הקבועות בתוספת השלישית

1. עבירה לפי סעיף 10 לפקודה – נהיגת רכב מנועי ללא רישיון נהיגה תקף

2 .עבירה לפי סעיף 43 לפקודה – מסתייע ברכבו למטרת עוון או פשע

3 .עבירה לפי סעיף 44 לפקודה – מסתייע ברכבו לעבירה על המוסר

4 .עבירה לפי סעיף 65 לפקודה – חציית מפגש מסילת ברזל שלא כדין

5 .עבירה לפי תקנה 22א' לתקנות – אי ציות לרמזור אדום ואי מתן זכות קדימה

6 .עבירה לפי תקנה 26)2 (לתקנות – נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים

7.עבירה לפי תקנה 47 לתקנות – עקיפה שלא כדין או בניגוד לחוק

8 .עבירה לפני תקנה 54 לתקנות – נהיגה במהירות מעל למותר

9 .עבירה לפי תקנה 57 לתקנות – חציית מפגש מסילת ברזל בדרך עפר שלא כדין

10 .עבירה לפי תקנה 144 לתקנות – אי דווח על תאונת דרכים ואי הגשת עזרה לנפגע בתאונה

11 .הורשע בעבירת שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם

12 .כל עבירה שבית המשפט הטיל עליה עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של למעלה משלושה חודשים.

סיום תקופת הליווי

עם סיום תקופת הליווי ובתנאי שההצהרה על סיום התכנית נשלחה במועד, הרישיון הקבוע יגיע לידי הנהג החדש סמוך ליום פקיעת תוקף ההיתר שבידו.אין צורך לבוא שוב למשרד הרישוי בתום תקופת הליווי.

אי חידוש רישיון לנהג חדש

אם בתוך תקופת היותכם נהג חדש קיבלתם דו"ח תעבורה מכל סוג שהוא לדוגמא דו"חות תנועה או חלילה הייתם מעורבים בתאונת דרכים מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין תעבורה מנוסה הבקיא היטב בחובות המוטלות על נהג חדש. כל פעולה שתבצעו לבדכם עלולה להביא לאי חידוש רישיון הנהיגה שלכם בתום השנתיים ולחיובכם במבחנים ובבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת בתחום התעבורה ותאונות הדרכים ומייצגת נהגים חדשים בבתי המשפט לתעבורה תוך בחירת אסטרטגיות נכונות על מנת שלא יפגע רישיון הנהיגה שלהם. הנכם מוזמנים לקבוע פגישה בהקדם.

נהג חדש וחובת הליווי
במאמר זה דיברנו על:
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל

משרד עו"ד הכולל מומחים בתחום התעבורה בעלי ניסיון עשיר ומעשי בייצוג נהגים, חשודים, נאשמים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות. משרדנו שם דגש על שירות אישי, מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

עורכת דין אוליאל, מנהלת המשרד, משמשת אף כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין בהשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. למשרד ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל, חוקר תאונות דרכים מקצועי ופסיכולוגית המלווה את לקוחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
מוזמנים לקרוא בהרחבה על צוות המשרד ועבודתנו, נשמח לעזור גם לך!

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

עוד בנושא
לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו