נהג חדש וחובת הליווי

החוק במדינת ישראל קובע כללים וחוקים שונים החלים על נהג חדש. נהג אשר עבר בהצלחה את המבחן העיוני (תיאוריה) ואת המבחן המעשי (טסט) מקבל למעשה היתר לנהיגה. היתר לנהיגה זהו רישיון הנהיגה הניתן לנהג חדש צעיר, משמע, נהג שטרם מלאו לו 24 שנים. היתר הנהיגה מאפשר לנהג חדש לנהוג בששת החודשים הראשונים מיום מעבר המבחן המעשי. במהלך תקופה זו על הנהג החדש להשלים את תכנית הליווי ועם סיומה, עליו למלא הצהרה מקוונת, אשר לאחריה יהיה זכאי המבקש לקבל את כרטיס רישיון הנהיגה הקבוע. במאמר זה יפורטו כלל החובות הנוגעות לחובת הליווי המוטל על נהג חדש.

 

להאזנה למאמר לחצו כאן:

 

תכנית הליווי לנהג חדש צעיר

תוכנית הליווי לנהגים חדשים קבועה בסעיף 12א1 לפקודת התעבורה, לפי התוכנית הנוכחית אלו הם הקריטריונים החשובים אשר על הנהגים החדשים לדעת:

תוכנית הליווי בהתאם לפקודת התעבורה: הסבר:
מי חייב בתקופת הליווי – סעיף 12א1(א) כל נהג שקיבל היתר נהיגה, כאשר גילו לא עולה על 24 שנים.
מה משך זמן תקופת הליווי בשלושת החודשים הראשונים מיום מתן היתר הנהיגה, יידרש הנהג במלווה בכל שעות הנהיגה הן ביום והן בלילה. ואילו בשלושת החודשים האחרונים מתום התקופה שציינו זה עתה, יידרש הנהג במלווה בשעות הלילה בלבד לרבות: החל מהשעה 21:00 ועד השעה 06:00.
מה נדרש הנהג לבצע לאחר תום תקופת הליווי על הנהג לפנות למשרד הרישוי ולהציג בפניהם כי אכן ביצע את תוכנית הליווי כנדרש. לאחר שמשרד הרישוי יתרשם כי הנהג עמד בתוכנית הנוכחית, יינתן לנהג רישיון נהיגה אשר תוקפו יהיה עד לתום התקופה הבסיסית או עד אשר ימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם מבין השניים.
מי רשאי לשמש כמלווה קיימים מספר תנאים מתחלפים אשר על המלווה לעמוד באחד מהם לכל הפחות לרבות:

·         גילו של המלווה הינו 30 שנים לכל הפחות ובהיותו מחזיק ברישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב לשלוש שנים לפחות.

·         מלווה אשר מלאו לו 24 שנים ובהיותו בכל ותק רישיון נהגה התואם את הסוג הרכב הנוכחי ל-5 שנים לפחות.

הענישה בגין נהיגה ללא מלווה לאור התרחשותן הרבות של תאונות הדרכים ברחבי כבישי ישראל, הגביר המחוקק את האכיפה בכבישים השונים וכן את הענישה בגין ביצוע עבירות תנועה חמורות כאלו ואחרות. נהיגה ללא מלווה נתפסת כעבירה חמורה בגין הסכנה הממשית לביטחונם של יתר משתמשי הדרך ועל כן יוגש כנגד הנהג כתב אישום חמור בעניין.

הנהג צפוי לענישה מחמירה עליה נדון בהמשך.

 

נהג חדש וחובת הליווי
נהג חדש וחובת הליווי

 

מי יכול להיות מלווה לנהג חדש?

מלווה לנהג חדש מוגדר בחוק כך:

"מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות; ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב".

באיזה גיל אפשר לגשת למבחן מעשי (טסט)?

רק בגיל 16 ותשעה חודשים ניתן לגשת לטסט למרות שניתן להתחיל ללמוד נהיגה קודם לכן (לדרגות A2, 1 – מגיל 16 שנים. לדרגה B – גיל 16.5, לדרגה A1 – גיל 18). למבחן העיוני (תיאוריה) ניתן לגשת מגיל 15.5 עבור דרגות הרישיון הבאות: דרגה B (רכב פרטי), דרגות A1,A2 ודרגה 1 (טרקטור).

 

שעות תוכנית הליווי

50 שעות ליווי מוטלות על נהג צעיר חדש כאשר אלה מחולקות כך שבמשך תקופת הליווי ינהג הנהג החדש בכבישים שונים ובשעות שונות לאורך היממה בכדי לצבור ניסיון רב ככל שניתן בתקופת הליווי. החלוקה מתבצעת כך –

20 שעות ליווי בדרך עירונית

15 שעות ליווי בדרך שאינה עירונית

15 שעות נהיגה בשעות הלילה (השעות שבין 21:00 ל-6:00)

לאחר שהנהג החדש הצעיר משלים את כלל שעות הליווי כקבוע בתכנית, עליו להגיש הצהרה לרשות הרישוי.

חובת הליווי תחול על תלמיד נהיגה שטרם מלאו לו 24 שנים, הליווי ימשך חצי שנה מיום קבלת היתר הנהיגה ויחולק לשני חלקים:

א) שלושה חודשים ראשונים חובת ליווי מלא יום ולילה.

ב) שלושה חודשים עוקבים חובת ליווי רק בלילה החל משעה 21:00 עד השעה 06:00 בבוקר שלמחרת.

נהג חדש וחובת הליווי - uliel

מה קורה אם הנהג לא סיים את תכנית הליווי במועד?

הסתיימה תקופת הליווי (6 חודשים) ולא הסתיימה תוכנית הליווי, יינתן לנהג היתר נוסף לעוד 6 חודשים.

בתום שנתיים מיום מתן היתר הנהיגה הראשון בטלה חובת הליווי ויש לנפק לנהג רישיון נהיגה זמני כנהוג לגבי מבקש רישיון נהיגה שגילו מעל 24 שנים.

כאשר נהג מסיים את התקופה כנהג חדש בטלה גם חובת הליווי.

נהג חדש צעיר המחזיק בהיתר נהיגה והגיע לגיל 24 שנים תוך תקופת הליווי, בטלה חובת הליווי ויש לנפק לו רישיון נהיגה רגיל גם אם הליווי נמשך רק חודש ימים או שבוע.

מי פטור מתוכנית הליווי?

נהג חדש צעיר יהיה פטור מתוכנית הליווי אם ביצע תוכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל מסוג קליטה והכשרת הנהג ביחידה, ובלבד שהמציא לרשות הרישוי אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי. יובהר כי חייל, נהג חדש צעיר אשר הציג אישור בפני בודקת המסמכים באגף הרישוי או בפני נציג רישוי צה"ל חתום על ידי קצין בטיחות יחידתי כי הוא עבר הליך של קליטה והכשרת נהג ביחידה פטור מחובת הוכחת תוכנית הליווי אך אינו רשאי לנהוג בתקופת הליווי (חצי שנה) ללא מלווה. האישור אשר מתקבל מקצין הבטיחות היחידתי בא במקום הצהרת הנהג החדש והמלווה בלבד ואינו מקנה זכויות נוספות.

 

מבחנים ובדיקות לנהג חדש – כדאי לדעת

נהג חדש אשר בתקופת היותו נהג חדש הורשע בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה, לא יחודש רישיון הנהיגה שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

  • אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה, או שהטיל עליו פסילה כאמור לתקופה של עד 3 חודשים – בחינה עיונית;
  • אם הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה העולה על שלושה חודשים – בחינה עיונית ובחינה מעשית;
  • נוסף על האמור בפסקאות (1 (ו-(2 (אם הורשע לפי סעיף 62)3 (לפקודה, לפי תקנה 26)2 (או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש – גם בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

נהג חדש וחובת הליווי - uliel

אלה העבירות הקבועות בתוספת השלישית

1. עבירה לפי סעיף 10 לפקודה – נהיגת רכב מנועי ללא רישיון נהיגה תקף.

2 .עבירה לפי סעיף 43 לפקודה – מסתייע ברכבו למטרת עוון או פשע.

3 .עבירה לפי סעיף 44 לפקודה – מסתייע ברכבו לעבירה על המוסר.

4 .עבירה לפי סעיף 65 לפקודה – חציית מפגש מסילת ברזל שלא כדין.

5 .עבירה לפי תקנה 22א' לתקנות – אי ציות לרמזור אדום ואי מתן זכות קדימה.

6 .עבירה לפי תקנה 26)2 (לתקנות – נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.

7.עבירה לפי תקנה 47 לתקנות – עקיפה שלא כדין או בניגוד לחוק.

8 .עבירה לפני תקנה 54 לתקנות – נהיגה במהירות מעל למותר.

9 .עבירה לפי תקנה 57 לתקנות – חציית מפגש מסילת ברזל בדרך עפר שלא כדין.

10 .עבירה לפי תקנה 144 לתקנות – אי דווח על תאונת דרכים ואי הגשת עזרה לנפגע בתאונה.

11 .הורשע בעבירת שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם.

12 .כל עבירה שבית המשפט הטיל עליה עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של למעלה משלושה חודשים.

 

סיום תקופת הליווי

עם סיום תקופת הליווי ובתנאי שההצהרה על סיום התכנית נשלחה במועד, הרישיון הקבוע יגיע לידי הנהג החדש סמוך ליום פקיעת תוקף ההיתר שבידו. אין צורך לבוא שוב למשרד הרישוי בתום תקופת הליווי.

 

אי חידוש רישיון לנהג חדש

אם בתוך תקופת היותכם נהג חדש קיבלתם דו"ח תעבורה מכל סוג שהוא לדוגמא דו"חות תנועה או חלילה הייתם מעורבים בתאונת דרכים מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין תעבורה מנוסה הבקיא היטב בחובות המוטלות על נהג חדש. כל פעולה שתבצעו לבדכם עלולה להביא לאי חידוש רישיון הנהיגה שלכם בתום השנתיים ולחיובכם במבחנים ובבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת בתחום התעבורה ותאונות הדרכים ומייצגת נהגים חדשים בבתי המשפט לתעבורה תוך בחירת אסטרטגיות נכונות על מנת שלא יפגע רישיון הנהיגה שלהם. הנכם מוזמנים לקבוע פגישה בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו
בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
עו"ד תעבורה יכול לעזור
חייג עכשיו
אהבתם את הכתבה? שתפו!
Police-Officer
הרישיון חשוב לך?
לא צוברים נקודות ברישיון! מטפלים ומוחקים!

משרדנו מטפל במספר גדול של דו"חות תעבורה כל חודש בכל בתי המשפט לתעבורה הארץ!! אפשר לעזור גם לך!

צוות המשרד עוסק בתחום התעבורה בלבד ומונה אנשי מקצוע מנוסים ומיומנים לרבות – עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים וכן, בוחני תנועה יוצאי משטרת ישראל עם 40 שנות ניסיון! 

יש הגנה טובה מזאת? אנחנו כאן עבורך!

Add a heading
משרד עורך דין תעבורה
יערית אוליאל
לייעוץ ראשוני מעורך דין ללא התחייבות
חייגו או השאירו את פרטיכם