נהיגה ללא מלווה

נהיגה ללא מלווה
תוכן עניינים

בחוקי התעבורה ניתן למצוא שורה של חוקים ותקנות הנוגעים לנהג החדש. אחד מהסעיפים הללו נוגע לחובת הליווי של הנהג החדש. הסעיף קובע כי על כל נהג חדש צעיר מוטלת החובה לבצע תכנית ליווי במלואה בטרם יוכל לקבל רישיון נהיגה קבוע. מה קורה כאשר קיימת עבירה של נהיגה ללא מלווה.

כך קובעים הסעיפים הרלוונטיים בפקודה  

12א1. (א)  נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי סעיף קטן (ה) (בסעיף זה – תכנית הליווי) כל עוד לא מלאו לו 24 שנים.

(ב)  על אף הוראות סעיף 12א(א), תוקפו של היתר נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר יהיה לשישה חודשים או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; פקע תוקפו של היתר הנהיגה יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

 • (1)   הוכיח נהג חדש צעיר, בדרך שנקבעה לפי סעיף קטן (ה), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי רישיון נהיגה שתוקפו יהיה עד תום התקופה הבסיסית או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם, אף אם הוגש נגדו כתב אישום או נמסרה לו הודעת תשלום קנס, כאמור בסעיף 12א(ב);
 • (2)   לא הוכיח נהג חדש צעיר, כאמור בפסקה (1), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי היתר נהיגה נוסף שיהיה בתוקף עד שיוכיח כי ביצע את תכנית הליווי או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; הוכיח כאמור, יחולו הוראות פסקה (1).

          (ג)   בעת מתן היתר נהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב), תיתן רשות הרישוי לנהג החדש הצעיר הסברים ומידע, בשפות שונות, בדבר חובת הליווי החלה עליו, תקופת הליווי ותכנית הליווי, כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה); הסברים ומידע כאמור יכול שיינתנו, לפי החלטת רשות הרישוי, גם על ידי מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 (בסעיף זה – בעל רישיון להוראת נהיגה).

          (ד)  בתקופות המפורטות להלן לא ינהג נהג חדש צעיר ברכב מנועי, למעט אופנוע, מכונה ניידת וטרקטור, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה:

 • (1)   בשלושת החודשים ממועד מתן היתר הנהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב);
 • (2)   בשעות הלילה – בשלושת החודשים שמתום התקופה האמורה בפסקה (1), ואם ניתן לו היתר נהיגה נוסף כאמור בסעיף קטן (ב)(2) – כל עוד היתר הנהיגה בתוקף; לעניין זה, "שעות הלילה" – השעות שבין 21:00 ל-6:00.

(ה)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין תכנית הליווי שנהג חדש צעיר חייב בביצועה, ובכלל זה –

 • (1)   הוראות לעניין היקף השעות הכולל של נהיגה עם מלווה, מספר השעות מתוכן שייוחד לנהיגה בדרכים מסוגים שונים ובשעות היממה השונות, תכנית הליווי למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה, הדרך להוכחת ביצועה של תכנית הליווי פטורים מביצוע תכנית הליווי, לרבות למי שעבר חונכות בנהיגה בצבא ההגנה לישראל; בתקנות כאמור לא תיקבע הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי או חובת התייצבות של מלווה במשרדי רשות הרישוי;
 • (2)   כללים, תנאים ואמות מידה לקביעת זכאותו של נהג חדש צעיר למימון מאוצר המדינה של ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה, אם הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה;
 • (3)   הוראות לעניין אופן מתן הסברים ומידע, בשפות שונות, לנהג החדש הצעיר ולמלווה שלו, בדבר תכנית הליווי.

          (ו)   הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רישיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודת הצבא ופקודות המשטרה.

          (ז)   בסימן זה, "מלווה" – כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב:

 • (1)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל רישיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;
 • (2)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים.

12א2. נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

מי יכול להיות מלווה לנהג חדש?

"מלווה" – מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב." ( לפי סעיף 12א1(א) )

כ"מלווה" רשאי לשמש מי שאינו שיכור בהתאם לסעיף 64ב לפקודה ובנוסף עומד בתנאים החלופיים הבאים:

 • מי שמלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות.
 • מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות.
 • מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות. 

האם מי שרישיונו נפסל או אינו בתוקף יכול לשמש כמלווה לנהג חדש?

החוק קובע כי המלווה צריך להיות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי.  

המלווה, שאמור להדריך את הנהג החדש בצעדיו הראשונים, חייב להיות מורשה לנהיגה ע"מ שידע כיצד להורות לנהג המתלמד את דרכו על פי החוק ועל פי כללי הזהירות. 

החוק יוצא מנקודת הנחה כי נהג שרשיונו נשלל ממנו מכל סיבה שהיא לא מקפיד בדרישות החוק ומשום כך אינו כשיר לשמש כמלווה. 

הרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא כי המלווה ינחה את הנהג החדש, יתרום ממומחיותו, יסייע לנהג ויתקן את טעויותיו במידת הצורך. במקרים חריגים, יוכל המלווה לתפוס את מקומו של הנהג ולשלוט ברכב.  מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש. 

נהיגה ללא מלווההאם נהג שהוטלה עליו פסילה מנהלית יכול לשמש כמלווה?

באחד מפסקי הדין נדונה שאלה זו, שם טען עורך דין תעבורה שייצג את הנהג בעבירה של נהיגה ללא מלווה כי פסילה מנהלית אינה שוללת את האפשרות לשמש מלווה לנהג חדש, ועל כן אביו, שישב לצדו בעת הנהיגה ואשר רישיונו נפסל פסילה מנהלית, שימש כמלווה. ביהמ"ש דחה טענה זו, הרשיע את הנאשם וקבע:

בהתאם לסעיף 12א1(א) לפקודת התעבורה, המלווה צריך להיות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי. הרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא כי המלווה ינחה את הנהג החדש, יתרום ממומחיותו, יסייע לנהג ויתקן את טעויותיו במידת הצורך. במקרים חריגים, יוכל המלווה לתפוס את מקומו של הנהג ולשלוט ברכב. מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש.

האם המלווה יכול לשבת במושב האחורי ברכב?

סוגיה זו נדונה מספר פעמים בבתי המשפט לתעבורה. כיום, ישנו פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי הקובע כי על המלווה לנהג חדש לשבת במושב הקדמי ליד הנהג החדש. מלווה אשר אינו יושב במושב הקדמי אינו יכול למלא את תפקידו כמחוייב ע"פ הגדרת החוק, הרי אם הוא לא יושב במושב הקדמי אינו יכול לפקח ולהשפיע על נהיגתו של הנהג בייחוד כאשר ברכב מספר נוסעים. כך למשל לא יכול המלווה לפקח על מהירות נסיעתו של הנהג ולהשפיע באופן ישיר על אופן נהיגתו של הנהג.

כל פרשנות אחרת תרוקן מתוכן את תפקידו של המלווה. לו היה רוצה המחוקק להקל בתפקידו של המלווה או להוריד ממנו את הפיקוח על נהיגתו של נהג חדש היה עושה זאת מפורשות.

מה העונש על נהיגה ללא מלווה?

בתי המשפט לתעבורה מייחסים חומרה רבה להפרת חובת הליווי והענישה לנהג שהורשע בעבירה זו עומדת על מספר חודשי פסילה. כדאי לדעת כי נהג חדש המורשע בעבירה זו לא יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו אלא לאחר עמידה מחודשת במבחנים ותקופת הנהג החדש שלו תתארך בשנתיים נוספות. כמו כן, עבירה זו גוררת אחריה פסילה מנהלית מידית ל- 30 יום והשבתת הרכב בו בוצעה העבירה לתקופה של 30 ימים, גם עם הרכב שייך להורים ולא לנהג החדש שביצע את העבירה.

להמשך קריאה – מה העונש על נהיגה ללא מלווה?

בחוקי התעבורה ניתן למצוא שורה של חוקים ותקנות הנוגעים לנהג החדש. אחד מהסעיפים הללו נוגע לחובת הליווי של הנהג החדש. הסעיף קובע כי על כל נהג חדש צעיר מוטלת החובה לבצע תכנית ליווי במלואה בטרם יוכל לקבל רישיון נהיגה קבוע. מה קורה כאשר קיימת עבירה של נהיגה ללא מלווה.

כך קובעים הסעיפים הרלוונטיים בפקודה  

12א1. (א)  נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי סעיף קטן (ה) (בסעיף זה – תכנית הליווי) כל עוד לא מלאו לו 24 שנים.

(ב)  על אף הוראות סעיף 12א(א), תוקפו של היתר נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר יהיה לשישה חודשים או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; פקע תוקפו של היתר הנהיגה יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

 • (1)   הוכיח נהג חדש צעיר, בדרך שנקבעה לפי סעיף קטן (ה), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי רישיון נהיגה שתוקפו יהיה עד תום התקופה הבסיסית או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם, אף אם הוגש נגדו כתב אישום או נמסרה לו הודעת תשלום קנס, כאמור בסעיף 12א(ב);
 • (2)   לא הוכיח נהג חדש צעיר, כאמור בפסקה (1), כי ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי היתר נהיגה נוסף שיהיה בתוקף עד שיוכיח כי ביצע את תכנית הליווי או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; הוכיח כאמור, יחולו הוראות פסקה (1).

          (ג)   בעת מתן היתר נהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב), תיתן רשות הרישוי לנהג החדש הצעיר הסברים ומידע, בשפות שונות, בדבר חובת הליווי החלה עליו, תקופת הליווי ותכנית הליווי, כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה); הסברים ומידע כאמור יכול שיינתנו, לפי החלטת רשות הרישוי, גם על ידי מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 (בסעיף זה – בעל רישיון להוראת נהיגה).

          (ד)  בתקופות המפורטות להלן לא ינהג נהג חדש צעיר ברכב מנועי, למעט אופנוע, מכונה ניידת וטרקטור, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה:

 • (1)   בשלושת החודשים ממועד מתן היתר הנהיגה כאמור ברישה של סעיף קטן (ב);
 • (2)   בשעות הלילה – בשלושת החודשים שמתום התקופה האמורה בפסקה (1), ואם ניתן לו היתר נהיגה נוסף כאמור בסעיף קטן (ב)(2) – כל עוד היתר הנהיגה בתוקף; לעניין זה, "שעות הלילה" – השעות שבין 21:00 ל-6:00.

(ה)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין תכנית הליווי שנהג חדש צעיר חייב בביצועה, ובכלל זה –

 • (1)   הוראות לעניין היקף השעות הכולל של נהיגה עם מלווה, מספר השעות מתוכן שייוחד לנהיגה בדרכים מסוגים שונים ובשעות היממה השונות, תכנית הליווי למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה, הדרך להוכחת ביצועה של תכנית הליווי פטורים מביצוע תכנית הליווי, לרבות למי שעבר חונכות בנהיגה בצבא ההגנה לישראל; בתקנות כאמור לא תיקבע הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי או חובת התייצבות של מלווה במשרדי רשות הרישוי;
 • (2)   כללים, תנאים ואמות מידה לקביעת זכאותו של נהג חדש צעיר למימון מאוצר המדינה של ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה, אם הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה;
 • (3)   הוראות לעניין אופן מתן הסברים ומידע, בשפות שונות, לנהג החדש הצעיר ולמלווה שלו, בדבר תכנית הליווי.

          (ו)   הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רישיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודת הצבא ופקודות המשטרה.

          (ז)   בסימן זה, "מלווה" – כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב:

 • (1)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל רישיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;
 • (2)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים.

12א2. נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

מי יכול להיות מלווה לנהג חדש?

"מלווה" – מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב." ( לפי סעיף 12א1(א) )

כ"מלווה" רשאי לשמש מי שאינו שיכור בהתאם לסעיף 64ב לפקודה ובנוסף עומד בתנאים החלופיים הבאים:

 • מי שמלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות.
 • מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות.
 • מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות. 

האם מי שרישיונו נפסל או אינו בתוקף יכול לשמש כמלווה לנהג חדש?

החוק קובע כי המלווה צריך להיות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי.  

המלווה, שאמור להדריך את הנהג החדש בצעדיו הראשונים, חייב להיות מורשה לנהיגה ע"מ שידע כיצד להורות לנהג המתלמד את דרכו על פי החוק ועל פי כללי הזהירות. 

החוק יוצא מנקודת הנחה כי נהג שרשיונו נשלל ממנו מכל סיבה שהיא לא מקפיד בדרישות החוק ומשום כך אינו כשיר לשמש כמלווה. 

הרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא כי המלווה ינחה את הנהג החדש, יתרום ממומחיותו, יסייע לנהג ויתקן את טעויותיו במידת הצורך. במקרים חריגים, יוכל המלווה לתפוס את מקומו של הנהג ולשלוט ברכב.  מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש. 

נהיגה ללא מלווההאם נהג שהוטלה עליו פסילה מנהלית יכול לשמש כמלווה?

באחד מפסקי הדין נדונה שאלה זו, שם טען עורך דין תעבורה שייצג את הנהג בעבירה של נהיגה ללא מלווה כי פסילה מנהלית אינה שוללת את האפשרות לשמש מלווה לנהג חדש, ועל כן אביו, שישב לצדו בעת הנהיגה ואשר רישיונו נפסל פסילה מנהלית, שימש כמלווה. ביהמ"ש דחה טענה זו, הרשיע את הנאשם וקבע:

בהתאם לסעיף 12א1(א) לפקודת התעבורה, המלווה צריך להיות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי. הרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא כי המלווה ינחה את הנהג החדש, יתרום ממומחיותו, יסייע לנהג ויתקן את טעויותיו במידת הצורך. במקרים חריגים, יוכל המלווה לתפוס את מקומו של הנהג ולשלוט ברכב. מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש.

האם המלווה יכול לשבת במושב האחורי ברכב?

סוגיה זו נדונה מספר פעמים בבתי המשפט לתעבורה. כיום, ישנו פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי הקובע כי על המלווה לנהג חדש לשבת במושב הקדמי ליד הנהג החדש. מלווה אשר אינו יושב במושב הקדמי אינו יכול למלא את תפקידו כמחוייב ע"פ הגדרת החוק, הרי אם הוא לא יושב במושב הקדמי אינו יכול לפקח ולהשפיע על נהיגתו של הנהג בייחוד כאשר ברכב מספר נוסעים. כך למשל לא יכול המלווה לפקח על מהירות נסיעתו של הנהג ולהשפיע באופן ישיר על אופן נהיגתו של הנהג.

כל פרשנות אחרת תרוקן מתוכן את תפקידו של המלווה. לו היה רוצה המחוקק להקל בתפקידו של המלווה או להוריד ממנו את הפיקוח על נהיגתו של נהג חדש היה עושה זאת מפורשות.

מה העונש על נהיגה ללא מלווה?

בתי המשפט לתעבורה מייחסים חומרה רבה להפרת חובת הליווי והענישה לנהג שהורשע בעבירה זו עומדת על מספר חודשי פסילה. כדאי לדעת כי נהג חדש המורשע בעבירה זו לא יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו אלא לאחר עמידה מחודשת במבחנים ותקופת הנהג החדש שלו תתארך בשנתיים נוספות. כמו כן, עבירה זו גוררת אחריה פסילה מנהלית מידית ל- 30 יום והשבתת הרכב בו בוצעה העבירה לתקופה של 30 ימים, גם עם הרכב שייך להורים ולא לנהג החדש שביצע את העבירה.

להמשך קריאה – מה העונש על נהיגה ללא מלווה?

ייצוג עורך דין תעבורה בעבירה של נהיגה ללא מלווה

אם הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת נהיגה ללא מלווה כדאי להסתייע בעורך דין תעבורה מומחה בתחום ע"מ למזער את הנזק. משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל מייצג נהגים חדשים בבתי המשפט לתעבורה ואף מסייע להורים בביטול ההשבתה המנהלית של הרכב. מוזמנים לציור קשר ולתאם פגישת ייעוץ ללא עלו.

מי שמלאו לו 24 שנים, ובידיו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב (חמש שנים לפחות), לחילופין, מי שבידיו רישיון להוראת נהיגה לפי ס' 16, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב (חמש שנים לפחות) או מי שמלאו לו שלושים שנים ובידו רישיון נהיגה שלוש שנים לפחות.

לא. מטרת המלווה הינה- להנחות את הנהג החדש ואף לסייע לו במידת הצורך. מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש. למידע נוסף כנסו לאתר.

לא. כיום ישנו פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי הקובע כי, על המלווה לשבת במושב הקדמי, וזאת במטרה לפקח על הנהג החדש ולהדריך אותו במידת הצורך. למידע נוסף, בקרו באתר.

כיום, הענישה עומדת על מספר חודשי פסילה, בנוסף עליך לדעת כי, המורשע בעבירה זו לא יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו, אלא לאחר עמידה מחודשת במבחנים ותקופת הנהג החדש שלו תתארך בשנתיים נוספות. לעבירה זו סנקציות נוספות המופיעות באתר.

כדאי להסתייע בעורך דין תעבורה המומחה בתחומו, וזאת על מנת למזער את הנזק ככל הניתן. למידע אודות עו"ד בתחום, כנסו לאתר.

 

ייצוג עורך דין תעבורה בעבירה של נהיגה ללא מלווה

אם הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת נהיגה ללא מלווה כדאי להסתייע בעורך דין תעבורה מומחה בתחום ע"מ למזער את הנזק. משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל מייצג נהגים חדשים בבתי המשפט לתעבורה ואף מסייע להורים בביטול ההשבתה המנהלית של הרכב. מוזמנים לציור קשר ולתאם פגישת ייעוץ ללא עלו.

מי שמלאו לו 24 שנים, ובידיו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב (חמש שנים לפחות), לחילופין, מי שבידיו רישיון להוראת נהיגה לפי ס' 16, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב (חמש שנים לפחות) או מי שמלאו לו שלושים שנים ובידו רישיון נהיגה שלוש שנים לפחות.

לא. מטרת המלווה הינה- להנחות את הנהג החדש ואף לסייע לו במידת הצורך. מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש. למידע נוסף כנסו לאתר.

לא. כיום ישנו פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי הקובע כי, על המלווה לשבת במושב הקדמי, וזאת במטרה לפקח על הנהג החדש ולהדריך אותו במידת הצורך. למידע נוסף, בקרו באתר.

כיום, הענישה עומדת על מספר חודשי פסילה, בנוסף עליך לדעת כי, המורשע בעבירה זו לא יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו, אלא לאחר עמידה מחודשת במבחנים ותקופת הנהג החדש שלו תתארך בשנתיים נוספות. לעבירה זו סנקציות נוספות המופיעות באתר.

כדאי להסתייע בעורך דין תעבורה המומחה בתחומו, וזאת על מנת למזער את הנזק ככל הניתן. למידע אודות עו"ד בתחום, כנסו לאתר.

עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו