תוכן עניינים
כשירות רפואית לנהיגה

כל אדם במדינת ישראל המבקש להוציא רישיון נהיגה צריך להצהיר על מצבו הרפואי על מנת לוודא שאין לו מגבלה רפואית שתפגע ביכולת הנהיגה שלו. לא כל הצהרה על בעיה רפואית תביא לדחייה אוטומטית של הבקשה. ישנם מקרים בהם נדרש להמציא מסמכים רפואיים לרופא מטעם רשות הרישוי. אם מבקש רישיון הנהיגה יגיש הצהרה הכוללת מידע כוזב או מטעה, רשות הרישוי רשאית לסרב להוציא רישיון נהיגה, להתלות רישיון נהיגה קיים או שלא לחדשו כאמור בתקנה 191ב לתקנות התעבורה-התשכ"א-1961.

לפי תקנות התעבורה, נדרשת הערכת כשירות רפואית לנהיגה. הערכה זו מבוצעת על פי תקנות התעבורה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. על המבקש להוציא רישיון לעמוד במספר דרישות רפואיות.

 המכון הרפואי מוודא שלמבקש אין

 1.  פגמים גופניים, שנרכשו במהלך החיים או שהינם מלידה;
 2. מוגבלות, חדה או כרונית;
 3. תוצאות ותופעות לוואי לאחר פציעה, ניתוח או חבלה;
 4. לקויות תפקוד כלשהן העלולות לפגוע ביכולתו להפעיל את כלי הרכב בצורה בטיחותית.
 5. אבחנה קלינית של התקפים או אירועים רפואיים, תסמינים או מחלה שתסמיניה מחמירים כגון:
 • הזיות, פרכוסים, מחלת פרקינסון, כמעט עלפון, בלבול, טשטוש, עלפון, אבדן הכרה, חוסר התמצאות;
 • כל מצב של סחרור, חוסר יציבות, סחרחורת סיבובית, תנועות לא רצוניות העלולות לפגוע ביכולת להפעיל את כלי רכב בבטחה.
 • כמו כן, נדרש כי למבקש רישיון הנהיגה יוכל לשמוע ולראות כמפורט בתקנות 197 , 198 , 199 , 200 ו- 201 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 .

אם המבקש להוציא רישיון נהיגה אינו עומד במי מהקריטריונים המצויינים לעיל הוא יופנה לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. במרב"ד יבוצעו מבחנים ובדיקות ע"י רופאים מתאימים במטרה לקבוע האם המבקש או הנהג מתאימים מבחינה רפואית לנהיגה בסוג הרכב המבוקש.

התאמה רפואית לנהיגה במכון הרפואי  – מה זה אומר?

התאמה רפואית לנהיגה היא מסקנת סקירת מצב בריאותי של נהג או של מבקש רישיון נהיגה, לוודא שהם עומדים בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה. במילים אחרות, מדובר במסקנת סקירה של מכלול בעיות רפואיות, גופניות ונפשיות של נהג, או של מבקש רישיון נהיגה, זיהוי והערכת הפרעות תפקוד הנגרמות בגינן, במידה ויש כאלה, ולסבירות שהן תשבשנה יכולות נהיגה. תפקיד המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא להעריך האם להפרעות תפקוד שזוהו בנבדק, יש אפשרות לשבש יכולות נהיגה ולהגביר סיכון למעורבות בתאונת דרכים.

המכון הרפואי מעביר המלצה רפואית לרישיון נהיגה לדרגת כלי הרכב בו מדובר. המלצה זו מועברת למשרד הרישוי .

תפקידי המרב"ד

המרב"ד נושא באחריות חוקית ומוסרית להגן על בטיחות המשתמשים בדרכים ועל הנהג מבקש רישיון נהיגה בו מדובר.

המרב"ד הוא "הרופא המוסמך" אשר יכול לערוך בדיקות בריאותיות שונות מטעם משרד הבריאות. סמכות זו היא על פי צו שר הבריאות  – 1980 ומכוח תקנות התעבורה  193- 195 ג'. תפקידי המרב"ד הינם:

 • מתן אישור או המלצה על הנבדק מבחינת כשירותו הרפואית (פיזית או נפשית) לנהיגה על פי סוג רכב.
 • מתן המלצה להתאמת אמצעי נהיגה ואביזרי בטיחות בכלי רכב, לנבדק עם מוגבלויות תפקוד נתונות.
 • מנהלית, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא יחידת סמך של משרד הבריאות.

חובת דיווח למשרד הרישוי

על פי סעיף 12 ב' לחוק התעבורה: "רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות".

בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.

ככלל, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ורופא מוסמך מטעמו אינם מבצעים או מזמינים בדיקות בקורת ו/או בדיקות מעקב קליניות; ייעוד פעולתם היחיד הוא: הערכת התאמה רפואית לנהיגה במועד עריכת הבדיקה. בקורת ומעקב קליניים הם באחריות הרופא המטפל והמחזיק ברישיון נהיגה. חובת דווח על שינויים במצב בריאותו של נהג, היכולים לשבש יכולות נהיגתו, חלים על הרופא המטפל תקנה ועל המחזיק ברישיון הנהיגה.

לכלל ציבור הרופאים בקהילה ובמוסדות האשפוז וועדות רפואיות מצוינות הנחיות מובלטות של חובת דווח המפרטות מתי קיימת חובת דווח מובהקת שאינה קשורה בשיקול דעת הרופא המטפל.

בדיקות יזומות של המכון הרפואי

המכון הרפואי ורופא מטעמו רשאי במקרים שימצאו לנכון לבצע ביקורות ובדיקות יזומים חד פעמיים או תקופתיים על מי שימצאו לנכון על פי מיטב שיקול הדעת, או כפי שתורה ועדת הערר לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה.

המרב"ד פועל ע"פ תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה. התקנים כוללים דרישות מינימליות לכושר רפואי, לבצוע מלוא מטלות הנהיגה, בדרגות רישיון הנהיגה לכלי הרכב השונים. בעיות בריאות הכלולות בתקנים אלה הן רק אלה שלהן סבירות לגרום להפרעות תפקוד העלולות לשבש את יכולת הנהיגה ואלה שנצפו כשכיחות בתדירותן בנבדקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תקני התאמה רפואית לנהיגה מוטורית מתייחסים ליכולות נהיגה בלבד לרכב פרטי ונגזרותיו. ישנם תקנים גם להערכות התאמה לתפקידים או לעיסוקים במקצועות נהיגה מוטורית אשר נקבעו בהנחיות רשות הרישוי לרכב מקצועי.

תוצאות הבדיקה של המרב"ד

רישיון נהיגה מונפק ע"י משרד הרישוי במשרד התחבורה, לדרגה או לדרגות נתונות של כלי רכב. אם מבקש רישיון הנהיגה עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה, יכלול רישיון הנהיגה המונפק, במידת הצורך, את המגבלות לדרישות רפואיות לרישיון כגון משקפיים, עדשות מגע, מכשיר שמיעה וכו'.

אם מבקש רישיון הנהיגה לא עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה, מצוינים ברישיון הנהיגה המונפק תנאים מחייבים רפואית אשר אם יעמוד בהם רישיון הנהיגה יהיה תקף.

תנאים מחייבים כאלה כוללים

 • שימוש באמצעים רפואיים בזמן נהיגה.
 • התקנת התאמות באמצעי נהיגה של כלי הרכב ו/או התקנת אביזרי בטיחות בכלי הרכב.
 • הגבלה לנהיגה בתנאים מסוימים (למשל: באור יום, במהירות מוגבלת, בסביבה מוכרת, ועוד).

לעיתים, המבקש לא עומד בדרישות לנהיגה אך אם יוטלו עליו הגבלות מסויימות, יימצא כשיר לנהיגה. דוגמאות להגבלות ברישיון הנהיגה:

 • חייב להרכיב משקפיים או עדשות מגע.
 • רגליים קצרות – מוגבל לרכב עם דוושות מוגבהות.
 • סוכרת מטופלת בתרופות חייב לשאת מוצרי סוכר בזמן נהיגה.
 • קטיעה רגל ימין חייב בתיבת הילוכים אוטומטית וגולה בגלגל ההגה + חייב בדוושת מאיץ משמאל לדוושת המעצור + חייב במחסום לדוושת מאיץ מימין.
 • פאראפלגיה חייב בתיבת הילוכים אוטומטית וגולה בגלגל ההגה + חייב במחסום לדוושת מאיץ מימין + חייב במנגנון יד עם פונקציות. 

לסיכום

להמלצה רפואית לרישיון נהיגה בדרגה נדרשת שלוש אפשרויות:

 • מתאים לרישיון הנהיגה המבוקש.
 • אינו מתאים לרישיון הנהיגה המבוקש.
 • מתאים בהגבלה לרישיון הנהיגה המבוקש.

אם אתם צריכים משרד מקצועי שיטפל בבקשת הגשת הרישיון שלכם זה הזמן ליצור קשר איתנו במיידי ואנחנו כבר נעשה את השאר.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו