לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כשירות רפואית לנהיגה

כל אדם במדינת ישראל המבקש להוציא רישיון נהיגה צריך להצהיר על מצבו הרפואי על מנת לוודא שאין לו מגבלה רפואית שתפגע ביכולת הנהיגה שלו. לא כל הצהרה על בעיה רפואית תביא לדחייה אוטומטית של הבקשה. ישנם מקרים בהם נדרש להמציא מסמכים רפואיים לרופא מטעם רשות הרישוי. אם מבקש רישיון הנהיגה יגיש הצהרה הכוללת מידע כוזב או מטעה, רשות הרישוי רשאית לסרב להוציא רישיון נהיגה, להתלות רישיון נהיגה קיים או שלא לחדשו כאמור בתקנה 191ב לתקנות התעבורה-התשכ"א-1961.

לפי תקנות התעבורה, נדרשת הערכת כשירות רפואית לנהיגה. הערכה זו מבוצעת על פי תקנות התעבורה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. על המבקש להוציא רישיון לעמוד במספר דרישות רפואיות.

 

 

המכון הרפואי מוודא שלמבקש אין

 1. פגמים גופניים, שנרכשו במהלך החיים או שהינם מלידה;
 2. מוגבלות, חדה או כרונית;
 3. תוצאות ותופעות לוואי לאחר פציעה, ניתוח או חבלה;
 4. לקויות תפקוד כלשהן העלולות לפגוע ביכולתו להפעיל את כלי הרכב בצורה בטיחותית.
 5. אבחנה קלינית של התקפים או אירועים רפואיים, תסמינים או מחלה שתסמיניה מחמירים כגון:
 • הזיות, פרכוסים, מחלת פרקינסון, כמעט עלפון, בלבול, טשטוש, עלפון, אבדן הכרה, חוסר התמצאות;
 • כל מצב של סחרור, חוסר יציבות, סחרחורת סיבובית, תנועות לא רצוניות העלולות לפגוע ביכולת להפעיל את כלי רכב בבטחה.
 • כמו כן, נדרש כי למבקש רישיון הנהיגה יוכל לשמוע ולראות כמפורט בתקנות 197 , 198 , 199 , 200 ו- 201 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 .
  אם המבקש להוציא רישיון נהיגה אינו עומד במי מהקריטריונים המצויינים לעיל הוא יופנה לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. במרב"ד יבוצעו מבחנים ובדיקות ע"י רופאים מתאימים במטרה לקבוע האם המבקש או הנהג מתאימים מבחינה רפואית לנהיגה בסוג הרכב המבוקש.

 

התאמה רפואית לנהיגה במכון הרפואי – מה זה אומר?

התאמה רפואית לנהיגה היא מסקנת סקירת מצב בריאותי של נהג או של מבקש רישיון נהיגה, לוודא שהם עומדים בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה. במילים אחרות, מדובר במסקנת סקירה של מכלול בעיות רפואיות, גופניות ונפשיות של נהג, או של מבקש רישיון נהיגה, זיהוי והערכת הפרעות תפקוד הנגרמות בגינן, במידה ויש כאלה, ולסבירות שהן תשבשנה יכולות נהיגה. תפקיד המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא להעריך האם להפרעות תפקוד שזוהו בנבדק, יש אפשרות לשבש יכולות נהיגה ולהגביר סיכון למעורבות בתאונת דרכים.
המכון הרפואי מעביר המלצה רפואית לרישיון נהיגה לדרגת כלי הרכב בו מדובר. המלצה זו מועברת למשרד הרישוי .

תפקידי המרב"ד

המרב"ד נושא באחריות חוקית ומוסרית להגן על בטיחות המשתמשים בדרכים ועל הנהג מבקש רישיון נהיגה בו מדובר.
המרב"ד הוא "הרופא המוסמך" אשר יכול לערוך בדיקות בריאותיות שונות מטעם משרד הבריאות. סמכות זו היא על פי צו שר הבריאות – 1980 ומכוח תקנות התעבורה 193- 195 ג'. תפקידי המרב"ד הינם:
• מתן אישור או המלצה על הנבדק מבחינת כשירותו הרפואית (פיזית או נפשית) לנהיגה על פי סוג רכב.
• מתן המלצה להתאמת אמצעי נהיגה ואביזרי בטיחות בכלי רכב, לנבדק עם מוגבלויות תפקוד נתונות.
• מנהלית, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא יחידת סמך של משרד הבריאות.

כשירות רפואית לנהיגה
כשירות רפואית לנהיגה

כשירות רפואית לנהיגה - uliel

 

חובת דיווח למשרד הרישוי

על פי סעיף 12 ב' לחוק התעבורה: "רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות".
בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.
ככלל, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ורופא מוסמך מטעמו אינם מבצעים או מזמינים בדיקות בקורת ו/או בדיקות מעקב קליניות; ייעוד פעולתם היחיד הוא: הערכת התאמה רפואית לנהיגה במועד עריכת הבדיקה. בקורת ומעקב קליניים הם באחריות הרופא המטפל והמחזיק ברישיון נהיגה. חובת דווח על שינויים במצב בריאותו של נהג, היכולים לשבש יכולות נהיגתו, חלים על הרופא המטפל תקנה ועל המחזיק ברישיון הנהיגה.
לכלל ציבור הרופאים בקהילה ובמוסדות האשפוז וועדות רפואיות מצוינות הנחיות מובלטות של חובת דווח המפרטות מתי קיימת חובת דווח מובהקת שאינה קשורה בשיקול דעת הרופא המטפל.

 

בדיקות יזומות של המכון הרפואי

המכון הרפואי ורופא מטעמו רשאי במקרים שימצאו לנכון לבצע ביקורות ובדיקות יזומים חד פעמיים או תקופתיים על מי שימצאו לנכון על פי מיטב שיקול הדעת, או כפי שתורה ועדת הערר לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה.
המרב"ד פועל ע"פ תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה. התקנים כוללים דרישות מינימליות לכושר רפואי, לבצוע מלוא מטלות הנהיגה, בדרגות רישיון הנהיגה לכלי הרכב השונים. בעיות בריאות הכלולות בתקנים אלה הן רק אלה שלהן סבירות לגרום להפרעות תפקוד העלולות לשבש את יכולת הנהיגה ואלה שנצפו כשכיחות בתדירותן בנבדקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
תקני התאמה רפואית לנהיגה מוטורית מתייחסים ליכולות נהיגה בלבד לרכב פרטי ונגזרותיו. ישנם תקנים גם להערכות התאמה לתפקידים או לעיסוקים במקצועות נהיגה מוטורית אשר נקבעו בהנחיות רשות הרישוי לרכב מקצועי.

 

כשירות רפואית לנהיגה - uliel

תוצאות הבדיקה של המרב"ד

רישיון נהיגה מונפק ע"י משרד הרישוי במשרד התחבורה, לדרגה או לדרגות נתונות של כלי רכב. אם מבקש רישיון הנהיגה עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה, יכלול רישיון הנהיגה המונפק, במידת הצורך, את המגבלות לדרישות רפואיות לרישיון כגון משקפיים, עדשות מגע, מכשיר שמיעה וכו'.
אם מבקש רישיון הנהיגה לא עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה, מצוינים ברישיון הנהיגה המונפק תנאים מחייבים רפואית אשר אם יעמוד בהם רישיון הנהיגה יהיה תקף.

הצלחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

עם המרב"ד לא מתמודדים לבד! אתה צריך עו"ד תעבורה לצידך! משרד עו"ד יערית אוליאל לתעבורה בלבד! 

החזרת רישיון אחרי שלילת המרב"ד

ניסה להוציא רישיון לאוטובוס במשך שנתיים

במשרדנו נוהלו מאות תיקי מרב"ד, אפשר לעזור גם לך! 
אנחנו כאן כי הרישיון שלך חשוב, צור קשר עוד היום! 

תנאים מחייבים כאלה כוללים

 • שימוש באמצעים רפואיים בזמן נהיגה.
 • התקנת התאמות באמצעי נהיגה של כלי הרכב ו/או התקנת אביזרי בטיחות בכלי הרכב.
 • הגבלה לנהיגה בתנאים מסוימים (למשל: באור יום, במהירות מוגבלת, בסביבה מוכרת, ועוד).

לעיתים, המבקש לא עומד בדרישות לנהיגה אך אם יוטלו עליו הגבלות מסויימות, יימצא כשיר לנהיגה. דוגמאות להגבלות ברישיון הנהיגה:

 • חייב להרכיב משקפיים או עדשות מגע.
 • רגליים קצרות – מוגבל לרכב עם דוושות מוגבהות.
 • סוכרת מטופלת בתרופות חייב לשאת מוצרי סוכר בזמן נהיגה.
 • קטיעה רגל ימין חייב בתיבת הילוכים אוטומטית וגולה בגלגל ההגה + חייב בדוושת מאיץ משמאל לדוושת המעצור + חייב במחסום לדוושת מאיץ מימין.
 • פאראפלגיה חייב בתיבת הילוכים אוטומטית וגולה בגלגל ההגה + חייב במחסום לדוושת מאיץ מימין + חייב במנגנון יד עם פונקציות.

 

לסיכום

להמלצה רפואית לרישיון נהיגה בדרגה נדרשת שלוש אפשרויות:

 • מתאים לרישיון הנהיגה המבוקש.
 • אינו מתאים לרישיון הנהיגה המבוקש.
 • מתאים בהגבלה לרישיון הנהיגה המבוקש.

אם אתם צריכים משרד מקצועי שיטפל בבקשת הגשת הרישיון שלכם זה הזמן ליצור קשר איתנו במיידי ואנחנו כבר נעשה את השאר.

 

שאלות נפוצות
המרב"ד הינו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. תפקידו של המכון לבדוק את כשירות הנהגים למשימת הנהיגה. המטרה העיקרית של המכון הינה לדאוג כי מי שאינו כשיר מבחינה נפשית או רפואית לנהיגה יבדק ויורד מהכביש.
כשירות רפואית לנהיגה הינה הגדרה למצב בו לנהג אין מחלות או הגבלות שונות אשר מונעות ממנו את היכולת לנהוג, לתפעל את הרכב ולהיות חלק ממרקם משתמשי הכביש באופן בטוח וללא סכנה של משתמשי הכביש האחרים.
באופן כללי נבחנת כל מחלה או מגבלה אשר יכולה להפוך אדם ללא כשיר לנהיגה. למשל אם הנבדק סובל מסחרחורות, בלבול, אובדן הכרה, חוסר התמצאות, פגמיים פיזיים נרכשים שמונים ממנו לנהוג בצורה בטוחה ועוד.
ישנן סיבות רבות ושונות מדוע אדם צפוי להיות מוזמן לבדיקה במרב"ד, חשוב מאוד בטרם ההתייצבות לפנות לעורך דין תעבורה המתמחה בתחום ולבצע את ההליך רק בליווי של עורך דין. פנייה לעורך דין תכין אתכם בצורה טובה יותר לבדיקות ותאפשר לכם לערער בצורה טובה על החלטת המרב"ד במידת הצורך. לשיחת ייעוץ עם עורך דין, לחצו כאן.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה