לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטול פסק דין בעבירות תעבורה

 

ישנן עבירות תנועה שונות אשר אף בהיעדר נוכחות הנאשם בהן, ניתן להעמידו לדין ולפסוק את דינו. הסיבה לכך היא שבעצם אי הגעתו של הנאשם לדיונו בבית המשפט, מתפרשת מצד האחרון כזלזול וכמעין הסכמה להכרעת בית המשפט אשר תהיה. כמו כן, כמובן שאי הגעתו של נאשם לדיון או הכרעה בענייניו אינה מסייעת לבית המשפט לגבש דעה כי הנאשם ראוי להישפט לפי כף זכות. אף על פי שבית המשפט רשאי לגזור דינו של אדם שלא בפניו, החוק מאפשר להשאיר בכל זאת שביב תקווה עבור נאשמים אשר נבצר מהם שלא באשמתם, להגיע לדיון בעניינם. במאמר הקרוב נדון בהרחבה בנסיבות בהן יתאפשר לבצע ביטול פסק דין בעבירות תעבורה.

 

גזירת פסק דין בהיעדר נוכחות הנאשם

על פי סעיף 130 לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי בית המשפט לשפוט אדם בשלל עבירות תנועה חמורות כגון – נהיגה בשכרות, נהיגה ללא רישיון, נהיגה במהירות מופרזת וכו', גם מבלי שהנאשם ינכח ויתייצב בעצמו בבית המשפט. זאת בתנאי שנמסרה כמובן הזמנה לנאשם או לעורך דין תעבורה מטעמו עבור אותו דיון משפטי. בהזמנה שהומצאה לנאשם הובהר לו או לעורכי דינו שאם ייעדר מהדיון בית המשפט יאלץ לדון בענייניו בלעדיו.

קביעה זו למעשה חורצת גם את גורלם של אלו אשר מסיבות הגיוניות נמנע מהם להגיע לבית המשפט וכתוצאה מכך נאלצים להתמודד עם פסק דין אשר עלול לעשות עימם עוול. לפיכך, החוק מעניק הזדמנות נוספת לאותם נעדרים, אך הזמנות זו אינה באה בקלות.

ביטול פסק דין בעבירות תעבורה - uliel

שפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט (תיקון מס' 19) תשנ"ה-1995

130. (א)  נאשם שהוזמן להמשך משפטו ולא התייצב, מותר לדונו שלא בפניו אם ההזמנה למועד ההמשך נמסרה לו בהודעה של בית המשפט בשעת דיון, ובית המשפט הזהירו במהלך המשפט שיהיה רשאי לדונו שלא בפניו אם לא התייצב, או אם הזמנה בכתב הומצאה לו, שלא באמצעות סניגורו, וכן לסניגורו, אם יש לו סניגור, וצויינה בה האזהרה האמורה.

           (ב)  סעיף קטן (א) יחול על נאשם בפשע רק אם הדיון במשפטו מתקיים בבית משפט שלום והוא היה מיוצג על ידי סניגור באותה ישיבה.

           (ג)   הורשע נאשם שלא בפניו לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט לגזור את דינו שלא בפניו ובלבד שבית המשפט לא יטיל עליו עונש מאסר; בהזמנה לדיון בגזר הדין יפורט דבר הרשעתו שלא בפניו, מועדה ומועד הדיון בגזר הדין; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס, ובלבד שבהזמנה לדיון צוין שניתן להטיל מאסר כאמור אם הנאשם לא יתייצב; צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שניתן שלא בנוכחות הנידון או סניגורו יבוצע בהתאם להוראות סעיף 129א(ג).

           (ג1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא יגזור בית המשפט את דינו של נאשם בפשע אלא בפניו ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לענין העונש, כאמור בסעיף 192.

           (ד)  בית המשפט לא ידון נאשם ולא יגזור את דינו שלא בפניו אם שוכנע, כי נבצר מן הנאשם להתייצב מסיבה מוצדקת או אם הוא סבור כי ייגרם לו בכך עיוות הדין.

           (ה)  התנהל דיון שלא בפני הנאשם ושלא בפני סניגורו, לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט, על-פי בקשת הנאשם, אף בשעת הדיון, לבטל את הדיון שנערך בהעדרם, לרבות הכרעת הדין, כל עוד לא ניתן גזר הדין, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

           (ו)   התנהל דיון לפי סעיף זה שלא בפני הנאשם, אך בנוכחות סניגורו, רשאי בית המשפט, על-פי בקשת הנאשם, לצוות על שמיעתו מחדש של עד אשר העיד בדיון כאמור, וכן רשאי הוא לצוות על ביטול הכרעת הדין כל עוד לא נגזר הדין, אם שוכנע כי בשל העדרות הנאשם באותו דיון לא מוצתה חקירת העד, לא ניתן היה לנהל את הגנתו כראוי או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

           (ז)   משהתייצב הנאשם למשפט, יסביר לו בית המשפט את זכותו לפי סעיפים קטנים (ה) ו-(ו); התייצב לאחר הכרעת הדין, יקרא בית המשפט לנאשם את הכרעת הדין לפני שיסביר לו את זכותו.

           (ח)  נגזר דינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך שלושים ימים מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע.

           (ט)  בית המשפט שנעתר לבקשת נאשם או נידון לפי סעיפים קטנים (ה), (ו) או (ח) רשאי להטיל על הנאשם או על הנידון תשלום ההוצאות בפועל שנגרמו בשל אי התייצבותם.

ביטול פסק דין בעבירות תעבורה
ביטול פסק דין בעבירות תעבורה

 

התנאים לביטול פסק דין

בסעיף 130(ח) לעיל, מצוין כי לבית המשפט שמורה הזכות לבטל את פסק הדין אשר ניתן בהיעדר הנאשם, אם האחרון מקיים אחד מן השניים הבאים:
1. סיבת היעדרותו היא כזו אשר מצדיקה את אי הגעתו לדיון.
2. קיים יסוד סביר להאמין כי בעקבות היעדרותו, בית המשפט הוציא תחת ידו גזר דין אשר עלול להוות עיוות דין.

כלומר, סעיף 130(ח) למעשה קובע כי אם יש טעם לשמוע את טענותיו של הנאשם בעניין העבירה ו/או הנאשם היה נתון לנסיבות אשר מנעו ממנו את עצם ההגעה לדיון, ניתן לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדרו. כמו כן, בקשה שכזו אשר נקראת – בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, צריכה להיות מוגשת בתוך 30 ימים מקבלת גזר הדין.

 

נימוקים שיכולים להביא לביטול פסק דין שניתן בהיעדר

כאשר מערערים על פסק דין שניתן שלא בנוכחות הנאשם, יש להוכיח בפני בית המשפט מדוע לא יכול היה הנאשם להתייצב בפניו, כאשר הקריטריונים הינם חוסר אשמה, או סיבת היעדרות מוצדקת.

דוגמאות לנימוקים על בסיס היעדרות

בנוגע לשאלת ההיעדרות, סיבות אשר מהוות נימוקים מוצדקים הינן כאלה אשר מוכיחות כי ידיו של הנאשם היו כבולות מלכתחילה, וכי גם אילו היה רוצה בכל מאודו לא היה מצליח להתייצב לדיון בעניינו. לדוגמה, נאשם אשר הזימון לבית המשפט כלל לא הגיע לידיו, כיוון שנמסר באמצעות דואר לכתובת אשר אינה עדכנית לו, יכול לשכנע את בית המשפט כי נסיבות היעדרותו אינן נובעות מתוך זלזול בבית המשפט, אלא נעשו בתום לב ובשל  חוסר ידיעה.

בנוסף לכך, אילו נאשם נאלץ לעבור הליך רפואי פתאומי אשר הצריך את אשפוזו, לדוגמה כתוצאה מתאונת דרכים שעבר או פינוי לבית חולים. מדובר גם כן בתרחיש אשר לנאשם אין בו כל אשמה, שכן הוא קורבן של הנסיבות.

דוגמאות לנימוקים על בסיס חוסר אשמה

ישנם מקרים בהם יכול נאשם לטעון כי נעשה לו עיוות דין משמעותי, כזה אשר מצריך את ביטולו של פסק הדין, במיוחד כאשר זה האחרון ניתן שלא בנוכחות הנאשם. אם בפי הנאשם טענות הגנה טובות לגופו של עניין, יתכן כי בית המשפט ישתכנע שמדובר בעיוות דין ויורה  לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדר בכדי לתת לנאשם את יומו בבית המשפט.

תפקידו של עורך דין תעבורה

אדם אשר נמסר לו גזר דין שלא בנוכחותו נמצא מלכתחילה בנקודת פתיחה קשה. זאת מכיוון שבניגוד להליך משפטי אחר בו הוא נמצא בחזקת נאשם, לערעור על פסק הדין הוא מגיע מנקודת מוצא של אשם. ככזה, מוטלת עליו אחריות להציג טיעונים משכנעים אודות הנסיבות המוקדמות אשר מנעו ממנו את הזכות להגן על עצמו בבית המשפט, וכפועל יוצא מכך לזכות להליך משפטי מחודש.

הגשת ערעור באמצעות עורך דין תעבורה, אשר בקיא בפסיקת בית המשפט במקרים דומים יכול להביא להפעלת סעיף 130(ח). סיכויי קבלת הערעור גדלים אם מסתייעים בעורך דין תעבורה מנוסה. לעיתים, פסקי הדין הנדרשים לביטול כולל עונשי פסילת רישיון לתקופות ארוכות, ענישה המהווה הכבדה קשה מנשוא.

לסיכום ביטול פסק דין בעבירות תעבורה

לעתים בשל נסיבות שאינן בשליטנו, אנו עלולים למצוא עצמנו מורשעים בדין שכלל לא ידענו כי קוים דיון בענייננו, או כי ידענו אודותיו ואף תכננו להתייצב לקראתו, אך נבצר מאיתנו בשל אירועים בלתי צפויים. כך או כך, צריך לפעול בזריזות ובמקצועיות לביטול גזר הדין שניתן בהיעדר. 

אם חלילה נקלעתם למצב כזה שניתן נגדכם פסק דין בהיעדר בבית משפט לתעבורה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם עורכת דין יערית אוליאל ע"מ למקסם את הסיכוי להביא לביטול פסק הדין.

 
 
המחבר
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה