השבתה מנהלית של רכב

תוכן עניינים

השבתה מנהלית של רכב היא סנקציה המופעלת על נהגים החשודים בעבירות תעבורה חמורות, על מנת למנוע את כניסתם לכביש ולבלום את הסכנה הפוטנציאלית שהם מהווים לסביבתם. חשוב להכיר את הדין באשר להשבתה מנהלית של רכב, על מנת להימנע ממצב זה או לדעת להתמודד איתו אם הוא מתרחש. ידיעה של החוק והסתייעות בייעוץ משפטי עשויים לקצר את תקופת ההשבתה או אף לבטלה כליל, ולחסוך עוגמת נפש רבה.

מהי השבתה מנהלית של רכב?

איסור מנהלי על שימוש ברכב, המכונה גם השבתה מנהלית, היא החלטה של שוטר בדרגת קצין, אשר מחליט כי רכב יושבת לתקופה של 30 או 60 יום. ההשבתה מוטלת על בעל רכב אשר חשוד כי רכבו היה מעורב בעבירת תנועה חמורה, כפי שיפורט להלן. בעקבות ההשבתה, הרכב מוחרם עד לתום מועד ההשבתה ויועמד במגרש לאחסון רכבים עד לתום ימי השבתת הרכב. המקור החוקי אשר מסמיך קצין משטרה להכריז על השבתה מנהלית קבוע בסעיף 57א לפקודת התעבורה, כאשר בתוספת השביעית לפקודה מפורטות העבירות בגינן לקצין משטרה יש את הסמכות להחליט על השבתה מנהלית של רכב.

העבירות שמובילות להשבתה מנהלית של רכב

התוספת השביעית לפקודת התעבורה מונה עבירות תנועה חמורות שבגינן רכב יושבת לשלושים ימים – 

 • הסעת נוסעים ברכב מסחרי מעל למספר המותר, כפי שמצוין ברישיון הרכב.
 • הסעת נוסעים במונית מעל למספר המותר, כפי שמצוין ברישיון הרכב.
 • נהיגה ברכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על שש טון, או נהיגה ברכב מנועי אחר המסיע אחד עשר אנשים או יותר, ללא עמידה בתקנות המנוחה המופיעות בחוק. 
 • נהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת אי-שימוש, שלא לשם תיקונו או הבאתו למשרד הרישוי.
 • נהיגה בזמן פסילה.
 • אי-עצירה במקום התאונה לאחר מעורבות בתאונה.
 • נהיגה ברכב בעל ליקויים בהגה, בגלגלים ובבלמים.
 • נהיגה בעת הובלת משקל הגבוה מהמשקל המותר להובלה המצוין ברישיון הרכב.
 • הסעת למעלה משני נוסעים ללא ליווי, עבור נהג חדש שגילו מתחת ל21.
 • נהיגה ללא ליווי, עבור נהג חדש צעיר.
 • נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
 • עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה, או עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • אי-עצירה במפגש מסילת ברזל על אף ירידת המחסום או איתות אזהרה על התקרבות הרכבת.
 • אי-ציות לרמזור אדום.

כיצד השבתה מנהלית מתבצעת 

לקצין משטרה מותר להורות על השבתה מנהלית של רכב, אם יש לו יסוד להניח כי נהג הרכב עבר על אחת העבירות המוזכרות לעיל וכי יוגש נגדו כתב אישום בגינן. קצין המשטרה מחויב להעמיד את הנהג בפני שימוע, העומד בתנאי החוק המנהלי, בטרם השבתת הרכב. 

על הליך השימוע להתבצע בידי קצין משטרה המוסמך לכך. על השימוע לכלול זמן מספק לשמיעת טענותיו של הנהג, ועל קצין המשטרה לשקול בהחלטתו את וותק הנהיגה של הנהג, עבירותיו הקודמות, נסיבותיו האישיות ועוד. אם אכן יוחלט כי יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג, וכי שימושו ברכב לעת עתה עשוי לסכן את סובביו, רשאי קצין המשטרה למסור הודעת איסור שימוש ברכב הספציפי שנהג בו בעת ביצוע העבירה, והרכב ייגרר למגרש אחסון לשלושים ימים.

גם שוטר שאינו קצין משטרה רשאי להעמיד נהג בפני שימוע – אם שוטר נכח במקום העבירה או היה לו יסוד אחר להניח כי הנהג ביצע עבירה מהעבירות המתוארות לעיל, ביכולתו לזמן את הנהג לשימוע בפני קצין משטרה באופן מידי או תוך מספר ימים, ולקחת ממנו את רישיון הרכב עד למועד השימוע. בתחנת המשטרה השימוע יתבצע באופן רגיל, כפי שתואר בפסקה הקודמת. 

שימוע לאחר הודעה על השבתה מנהלית של רכב 

לאחר ההודעה על השבתת הרכב, בעל הרכב מוזמן לשימוע בפני קצין משטרה, בדרך כלל בתחנת המשטרה במחוז בו בוצעה העבירה הנטענת. המשמעות של שימוע היא שיש לבעל הרכב זכות לטעון ולנסות לשכנע את קצין המשטרה כי ההשבתה אינה מוצדקת. קיימות מספר עילות משפטיות שניתן להציג אשר יכולות להוביל לביטול ההשבתה. כך למשל, ניתן לטעון לעילה המצדיקה ביטול ההשבתה במקרים הבאים: 

ראשית, אם הרכב נלקח מבעליו ללא רשותו או ללא ידיעתו, ובזמן זה בוצעה העבירה. שנית, אם הנוהג ברכב קיבל הסכמה מבעל הרכב לבצע בו שימוש, אולם נהג בניגוד להוראות הבעלים החוקיים של הרכב, כאשר הוכח גם כי בעל הרכב עשה את כל מה שיכול היה לעשות על מנת למנוע את ביצוע העבירה על ידי הנהג. שלישית, אם ההודעה על השבתת הרכב ניתנה על ידי גורם שאינו מוסמך לכך, למשל שוטר שאינו בדרגת קצין, ניתן להביא לביטול השבתה מנהלית מסיבות טכניות לחלוטין.

השבתה מנהלית לתקופה של 60 ימים

אם לקצין משטרה יש יסוד להניח כי יוגש כנגד הנהג החשוד בעבירה כתב אישום, ויתברר כי לאותו הרכב ניתנה בעבר הודעת איסור שימוש, בסמכותו להשבית מנהלית את הרכב לתקופה של 60 ימים.

השבתה מנהלית עקב עבירה של נהג שאינו בעל הרכב

ישנם מקרים מסוימים בהם לא תינתן אפשרות להשבית את רכבו של בעל רכב, כאשר הוא לא היה הנהג בעת ביצוע העבירה – לדוגמא, בעל רכב שלא היה מודע לכך שרכבו נמצא בשימוש של אדם אחר, ולא התיר שימוש זה. כמו כן, שימוע טרם השבתה מנהלית של רכב, ללא נוכחות בעל הרכב וללא ידיעתו, עשוי גם הוא להוביל לביטול ההשבתה על ידי בית המשפט. 

עם זאת, ישנם מקרים מסוימים בהם על פי החוק בעל הרכב ייחשב כשותף לעבירה, אם ידע על העבירה ואיפשר את ביצועה, אף אם לא נכח ברכב בעת ביצועה. 

ערעור על השבתה מנהלית של רכב

ניתן לערער על החלטת קצין המשטרה להשבית מנהלית את הרכב, וזאת באמצעות הגשת בקשה לביטול איסור שימוש ברכב לבית המשפט לתעבורה, המצוי באזור שבו התבצעה העבירה כביכול. מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי על מנת לנסות לבלום במהירות את השבתת הרכב ואת השפעותיו המצערות על חיי היומיום. רבים מאיתנו מתניידים ברכב באופן יומיומי ונעזרים בו על מנת לשרת את כל צרכינו הפרטיים, המסחריים והמשפחתיים, כך שהשבתתו לשלושים יום עשויה להוות מכה קשה על חיינו.

ישנן מספר טענות שניתן להעלות בבית המשפט לתעבורה בעת הבקשה – ניתן כמובן לטעון כי מבצע העבירה אינו מהווה סכנה חמורה דיה על מנת שתהיה הצדקה להשבית את רכבו, וזאת לאור היסטוריית העבירות שלו כנהג וכאזרח. כמו כן, ניתן להעלות בבית המשפט כי יש צורך חיוני ברכב ולבקש לקצר או לבטל את ההשבתה המנהלית. טיעון נוסף שעשוי לבטל את ההשבתה המנהלית, הוא ביצוע השימוע בצורה לא חוקית – אם לצורך העניין, קצין המשטרה לא ניהל את השימוע לפי החוק המנהלי, לא התיר מקום לטענות הנהג או לא הזמין את בעל הרכב לדיון, רשאי בית המשפט לבטל את ההשבתה המנהלית או לקבוע שימוע חוזר. 

באשר לכל אחת מטענות אלו, רצוי להיעזר בעורך דין תעבורה מנוסה, על מנת לוודא שאתם מתנהלים בצורה הטובה ביותר ולא פוגעים בסיכויים לבטל או לקצר את ההשבתה המנהלית. ייצוג עצמי או ייצוג לא מקצועי עשוי לפגוע בכם יותר מאשר הוא יכול לשרת אתכם, ולגרור אתכם לערעורים מיותרים המצריכים משאבים נפשיים וכספיים רבים. 

לסיכום

אם אתם או אחד מקרוביכם עומד בפני שימוע על השבתה מנהלית של רכב, או שרכבו הושבת מנהלית, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדה של עורכת הדין יערית אוליאל. ניתן לקבל ייצוג משפטי הולם כבר טרם מועד השימוע, ובכך למנוע מצב מיותר זה מלכתחילה. באם רכבכם כבר הושבת, נמליץ לכם ליצור קשר על מנת שנוכל להסביר לכם מהן האפשרויות העומדות בפניכם, ובמידת הצורך לערער על החלטת  קצין המשטרה בבית המשפט לתעבורה.

עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה באופן בלעדי בדיני התעבורה, ובעלת ניסיון רב והצלחות רבות בתחום זה. צרו קשר עוד היום לייעוץ ללא התחייבות, על מנת שנוכל להעניק לכם ליווי אישי ומקצועי ולהבטיח כי הזכויות שלכם יתממשו. 

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו