השבתה מנהלית של רכב

השבתה מנהלית של רכב היא סנקציה המופעלת על נהגים החשודים בעבירות תעבורה חמורות, על מנת למנוע את כניסתם לכביש ולבלום את הסכנה הפוטנציאלית שהם מהווים לסביבתם. חשוב להכיר את הדין באשר להשבתה מנהלית של רכב, על מנת להימנע ממצב זה או לדעת להתמודד איתו אם הוא מתרחש. ידיעה של החוק והסתייעות בייעוץ משפטי עשויים לקצר את תקופת ההשבתה או אף לבטלה כליל, ולחסוך עוגמת נפש רבה.

מהי השבתה מנהלית של רכב?

איסור מנהלי על שימוש ברכב, המכונה גם השבתה מנהלית, היא החלטה של שוטר בדרגת קצין, אשר מחליט כי רכב יושבת לתקופה של 30 או 60 יום. ההשבתה מוטלת על בעל רכב אשר חשוד כי רכבו היה מעורב בעבירת תנועה חמורה, כפי שיפורט להלן. בעקבות ההשבתה, הרכב מוחרם עד לתום מועד ההשבתה ויועמד במגרש לאחסון רכבים עד לתום ימי השבתת הרכב. המקור החוקי אשר מסמיך קצין משטרה להכריז על השבתה מנהלית קבוע בסעיף 57א לפקודת התעבורה, כאשר בתוספת השביעית לפקודה מפורטות העבירות בגינן לקצין משטרה יש את הסמכות להחליט על השבתה מנהלית של רכב.

העבירות שמובילות להשבתה מנהלית של רכב

התוספת השביעית לפקודת התעבורה מונה עבירות תנועה חמורות שבגינן רכב יושבת לשלושים ימים – 

 • הסעת נוסעים ברכב מסחרי מעל למספר המותר, כפי שמצוין ברישיון הרכב.
 • הסעת נוסעים במונית מעל למספר המותר, כפי שמצוין ברישיון הרכב.
 • נהיגה ברכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על שש טון, או נהיגה ברכב מנועי אחר המסיע אחד עשר אנשים או יותר, ללא עמידה בתקנות המנוחה המופיעות בחוק. 
 • נהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת אי-שימוש, שלא לשם תיקונו או הבאתו למשרד הרישוי.
 • נהיגה בזמן פסילה.
 • אי-עצירה במקום התאונה לאחר מעורבות בתאונה.
 • נהיגה ברכב בעל ליקויים בהגה, בגלגלים ובבלמים.
 • נהיגה בעת הובלת משקל הגבוה מהמשקל המותר להובלה המצוין ברישיון הרכב.
 • הסעת למעלה משני נוסעים ללא ליווי, עבור נהג חדש שגילו מתחת ל21.
 • נהיגה ללא ליווי, עבור נהג חדש צעיר.
 • נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
 • עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה, או עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • אי-עצירה במפגש מסילת ברזל על אף ירידת המחסום או איתות אזהרה על התקרבות הרכבת.
 • אי-ציות לרמזור אדום.

כיצד השבתת רכב מנהלית מתבצעת 

לקצין משטרה מותר להורות על השבתה מנהלית של רכב, אם יש לו יסוד להניח כי נהג הרכב עבר על אחת העבירות המוזכרות לעיל וכי יוגש נגדו כתב אישום בגינן. קצין המשטרה מחויב להעמיד את הנהג בפני שימוע, העומד בתנאי החוק המנהלי, בטרם השבתת הרכב. 

על הליך השימוע להתבצע בידי קצין משטרה המוסמך לכך. על השימוע לכלול זמן מספק לשמיעת טענותיו של הנהג, ועל קצין המשטרה לשקול בהחלטתו את וותק הנהיגה של הנהג, עבירותיו הקודמות, נסיבותיו האישיות ועוד. אם אכן יוחלט כי יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג, וכי שימושו ברכב לעת עתה עשוי לסכן את סובביו, רשאי קצין המשטרה למסור הודעת איסור שימוש ברכב הספציפי שנהג בו בעת ביצוע העבירה, והרכב ייגרר למגרש אחסון לשלושים ימים.

גם שוטר שאינו קצין משטרה רשאי להעמיד נהג בפני שימוע – אם שוטר נכח במקום העבירה או היה לו יסוד אחר להניח כי הנהג ביצע עבירה מהעבירות המתוארות לעיל, ביכולתו לזמן את הנהג לשימוע בפני קצין משטרה באופן מידי או תוך מספר ימים, ולקחת ממנו את רישיון הרכב עד למועד השימוע. בתחנת המשטרה השימוע יתבצע באופן רגיל, כפי שתואר בפסקה הקודמת. 

שימוע לאחר הודעה על השבתה מנהלית של רכב 

לאחר ההודעה על השבתת הרכב, בעל הרכב מוזמן לשימוע בפני קצין משטרה, בדרך כלל בתחנת המשטרה במחוז בו בוצעה העבירה הנטענת. המשמעות של שימוע היא שיש לבעל הרכב זכות לטעון ולנסות לשכנע את קצין המשטרה כי ההשבתה אינה מוצדקת. קיימות מספר עילות משפטיות שניתן להציג אשר יכולות להוביל לביטול ההשבתה. כך למשל, ניתן לטעון לעילה המצדיקה ביטול ההשבתה במקרים הבאים: 

ראשית, אם הרכב נלקח מבעליו ללא רשותו או ללא ידיעתו, ובזמן זה בוצעה העבירה. שנית, אם הנוהג ברכב קיבל הסכמה מבעל הרכב לבצע בו שימוש, אולם נהג בניגוד להוראות הבעלים החוקיים של הרכב, כאשר הוכח גם כי בעל הרכב עשה את כל מה שיכול היה לעשות על מנת למנוע את ביצוע העבירה על ידי הנהג. שלישית, אם ההודעה על השבתת הרכב ניתנה על ידי גורם שאינו מוסמך לכך, למשל שוטר שאינו בדרגת קצין, ניתן להביא לביטול השבתה מנהלית מסיבות טכניות לחלוטין.

השבתה מנהלית לתקופה של 60 ימים

אם לקצין משטרה יש יסוד להניח כי יוגש כנגד הנהג החשוד בעבירה כתב אישום, ויתברר כי לאותו הרכב ניתנה בעבר הודעת איסור שימוש, בסמכותו להשבית מנהלית את הרכב לתקופה של 60 ימים.

השבתה מנהלית עקב עבירה של נהג שאינו בעל הרכב

ישנם מקרים מסוימים בהם לא תינתן אפשרות להשבית את רכבו של בעל רכב, כאשר הוא לא היה הנהג בעת ביצוע העבירה – לדוגמא, בעל רכב שלא היה מודע לכך שרכבו נמצא בשימוש של אדם אחר, ולא התיר שימוש זה. כמו כן, שימוע טרם השבתה מנהלית של רכב, ללא נוכחות בעל הרכב וללא ידיעתו, עשוי גם הוא להוביל לביטול ההשבתה על ידי בית המשפט. 

עם זאת, ישנם מקרים מסוימים בהם על פי החוק בעל הרכב ייחשב כשותף לעבירה, אם ידע על העבירה ואיפשר את ביצועה, אף אם לא נכח ברכב בעת ביצועה. 

ערעור על השבתה מנהלית של רכב

ניתן לערער על החלטת קצין המשטרה להשבית מנהלית את הרכב, וזאת באמצעות הגשת בקשה לביטול איסור שימוש ברכב לבית המשפט לתעבורה, המצוי באזור שבו התבצעה העבירה כביכול. מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי על מנת לנסות לבלום במהירות את השבתת הרכב ואת השפעותיו המצערות על חיי היומיום. רבים מאיתנו מתניידים ברכב באופן יומיומי ונעזרים בו על מנת לשרת את כל צרכינו הפרטיים, המסחריים והמשפחתיים, כך שהשבתתו לשלושים יום עשויה להוות מכה קשה על חיינו.

ישנן מספר טענות שניתן להעלות בבית המשפט לתעבורה בעת הבקשה – ניתן כמובן לטעון כי מבצע העבירה אינו מהווה סכנה חמורה דיה על מנת שתהיה הצדקה להשבית את רכבו, וזאת לאור היסטוריית העבירות שלו כנהג וכאזרח. כמו כן, ניתן להעלות בבית המשפט כי יש צורך חיוני ברכב ולבקש לקצר או לבטל את ההשבתה המנהלית. טיעון נוסף שעשוי לבטל את ההשבתה המנהלית, הוא ביצוע השימוע בצורה לא חוקית – אם לצורך העניין, קצין המשטרה לא ניהל את השימוע לפי החוק המנהלי, לא התיר מקום לטענות הנהג או לא הזמין את בעל הרכב לדיון, רשאי בית המשפט לבטל את ההשבתה המנהלית או לקבוע שימוע חוזר. 

באשר לכל אחת מטענות אלו, רצוי להיעזר בעורך דין תעבורה מנוסה, על מנת לוודא שאתם מתנהלים בצורה הטובה ביותר ולא פוגעים בסיכויים לבטל או לקצר את ההשבתה המנהלית. ייצוג עצמי או ייצוג לא מקצועי עשוי לפגוע בכם יותר מאשר הוא יכול לשרת אתכם, ולגרור אתכם לערעורים מיותרים המצריכים משאבים נפשיים וכספיים רבים. 

סוג הרכב עלות אחסנת הרכב עלות גרירת הרכב
רכב במשקל עד 4 טון 11-45  ₪ בהתאם למקום האחסנה הנבחר. 270 ₪ לנסיעה עד 35 ק"מ. כל חריגה מהקילומטר הנוכחי תדרוש תוספת של 5.75 ₪ לכל ק"מ נוסף
רכב במשקל העולה על 4 טון 8-80 ₪ בהתאם למקום האחסנה הנבר. 790 ₪ לנסיעה עד 35 ק"מ. כל חריגה מהקילומטר הנוכחי תדרוש תוספת של 11.80 ₪ לכל ק"מ נוסף.

 

לסיכום

אם אתם או אחד מקרוביכם עומד בפני שימוע על השבתה מנהלית של רכב, או שרכבו הושבת מנהלית, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדה של עורכת הדין יערית אוליאל. ניתן לקבל ייצוג משפטי הולם כבר טרם מועד השימוע, ובכך למנוע מצב מיותר זה מלכתחילה. באם רכבכם כבר הושבת, נמליץ לכם ליצור קשר על מנת שנוכל להסביר לכם מהן האפשרויות העומדות בפניכם, ובמידת הצורך לערער על החלטת  קצין המשטרה בבית המשפט לתעבורה.

עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה באופן בלעדי בדיני התעבורה, ובעלת ניסיון רב והצלחות רבות בתחום זה. צרו קשר עוד היום לייעוץ ללא התחייבות, על מנת שנוכל להעניק לכם ליווי אישי ומקצועי ולהבטיח כי הזכויות שלכם יתממשו. 

במאמר זה דיברנו על:
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל

משרד עו"ד הכולל מומחים בתחום התעבורה בעלי ניסיון עשיר ומעשי בייצוג נהגים, חשודים, נאשמים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות. משרדנו שם דגש על שירות אישי, מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

עורכת דין אוליאל, מנהלת המשרד, משמשת אף כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין בהשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. למשרד ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל, חוקר תאונות דרכים מקצועי ופסיכולוגית המלווה את לקוחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
מוזמנים לקרוא בהרחבה על צוות המשרד ועבודתנו, נשמח לעזור גם לך!

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

עוד בנושא
לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו