חידוש רישיון נהיגה לנהג חדש

כל נהג יודע שאם יורשע בביצוע עבירות תעבורה יש לכך השלכות על רישיון הנהיגה שלו על פי שיטת הניקוד ועוד. עבור נהג חדש, ההשלכות יכולות להיות קשות עד כדי פרידה ארוכה מרישיון הנהיגה שלהם לאחר שיעברו 7 מדורי גיהנום. במהלך השנים חלו שינויים רבים בחקיקה, בתקנות ובנהלי משרד הרישוי בכל הנוגע לתחום חידוש רישיון נהיגה לנהג חדש. כל הפרטים במאמר.

לראיון ברדיו סול בנושא:

Play Video about חיילים, נהגים חדשים שימו לב

רדיו סול – רוצה לחתום על הסדר טיעון בבית הדין הצבאי לתעבורה❓ רגע לפני החתימה – שים לב❤️

החוק והתקנות – חידוש רישיון נהיגה לנהג חדש

סעיף 12א לפקודת התעבורה העמיד את תקופת היות הנהג "נהג חדש" על שנתיים מיום קבלת הרישיון. הסעיף אף קובע באלו מקרים תוארך תקופת הנהג חדש לשנתיים נוספות:  

12א.  נהג חדש (תיקון מס' 104) תשע"ב-2012

 (א)  מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון כאמור (בסימן זה – התקופה הבסיסית), או לתקופות נוספות בהתאם להוראות סעיף זה; תוקף רישיון הנהיגה שניתן לנהג חדש יהיה לשנתיים.

(ב) (1) הוגש נגד נהג חדש כתב אישום בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום האמור;

(2)  נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה;

(3) פקע תוקפו של רישיון הנהיגה של הנהג החדש לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, תחדש רשות הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של שנתיים.

(ג)   נהג חדש שההליכים המשפטיים בעניינו, כאמור בסעיף קטן (ב), הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש בתום התקופה הבסיסית או בתום ההליכים המשפטיים כאמור, לפי המאוחר.

 (ד)  הורשע נהג חדש בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות ובלבד שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר; הארכת התקופה כאמור תימנה מתום התקופה הבסיסית או ממועד ההרשעה, ואם נגזרה פסילת רישיון בהרשעה כאמור – מתום תקופת הפסילה, לפי המאוחר.

(ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של רשות הרישוי לפי פקודה זו.

סעיף 12א(ד) קבע כי נהג שורשע בעבירות מסויימות (בהמשך יפורטו העבירות המדוברות) יאלץ לעמוד בפני מבחנים ובדיקות. תקנה 207ב לתקנות התעבורה קובעת באלו מבחנים ובדיקות יצטרך לעמוד נהג חדש שהורשע בעבירות המדוברות – 

207ב. מבחנים ובדיקות לנהג חדש תק' (מס' 8) תשע"ג-2013

נהג חדש אשר הורשע בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה, לא יחודש רישיון הנהיגה שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

(1)  אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה, או שהטיל עליו פסילה כאמור לתקופה של עד 3 חודשים – בחינה עיונית;

(2)  אם הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה העולה על שלושה חודשים – בחינה עיונית ובחינה מעשית;

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(3)  נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(2), אם הורשע לפי סעיף 62(3) לפקודה, לפי תקנה 26(2) או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש – גם בדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך.

מקריאת הסעיף ברור למדי כי אם נהג חדש יורשע בביצוע עבירות מסויימות, בנוסף לעונש שיטיל עליו בית המשפט, יהיה עליו לעמוד בתנאים נוספים בכדי לחדש את רישיונו – תיאוריה, טסט ובדיקות במכון הרפואי.

עבירות תעבורה מהן צריך נהג חדש להיזהר במיוחד

ברור שעדיף כי כל נהג, במיוחד נהג חדש, ימנע ככל הניתן מביצוע עבירות תנועה חמורות. יחד עם זאת, ישנן עבירות שמביאות להתייחסות מיוחדת אם נהג חדש מורשע בהן. אז מהן בדיוק העבירות המנויות בתוספת השלישית ולמה הן דורשות החמרה כה קשה עם הנהגים החדשים? מדובר בעבירות אשר הסיכון הנשקף מהן לגרימת תאונת דרכים הוא גבוה מאוד. 

כך נראית התוספת השלישית לפקודת התעבורה 

(1)  עבירה לפי סעיפים 10, 43, 44 או 65 לפקודה זו.

(2)  עבירה לפי תקנה 22 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, לגבי אי-ציות נוהג רכב לרמזור ואי-מתן זכות קדימה, עבירה לפי תקנות 26(2), 47, 54 או 57 לתקנות האמורות, ועבירה לפי תקנה 144 לתקנות האמורות לגבי אי-הודעה על תאונת דרכים או אי-הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.

(3)  עבירה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.

(4)  עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שלושה חדשים או יותר.

חידוש רישיון נהיגה לנהג חדש – עבירות מפורטות

* עבירה על הוראות סעיף 10 בפקודה נהיגת רכב שלא מאותו סוג שבידי הנוהג או נהיגה שלא בהתאם לתנאים שברשיון הנהיגה שבידו.

* עבירה על הוראות סעיף 43 בפקודה נהג שהסתייע ברכבו והורשע על עוון או על פשע שביצועם נתאפשר עקב נהיגתו ברכב.

* עבירה על הוראות סעיף 44 בפקודה הורשע בעל רשיון נהיגה על ביצוע עבירת מין ע"י נהיגתו ברכב.

* עבירה על הוראות סעיף 65 בפקודה אי עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל.

*עבירה לפי הפקודה או התקנות על פיה הורשע בתאונת דרכים שבה נפגע אדם.

*עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה, פסילה בפועל מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר.

* עבירה על תקנה 22 לתקנות התעבורה על אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה.

* עבירה על תקנה 26(2) לתקנות התעבורה נהיגת רכב תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.

* עבירה על תקנה 47 לתקנות התעבורה עקיפת רכב שלא כחוק.

* עבירה על תקנה 54 לתקנות התעבורה נהיגת רכב במהירות העולה על הקבוע בתקנות.

* עבירה על תקנה 57 לתקנות התעבורה חציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד להסיע 11 נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש לא סלולה באספלט או בטון.

* עבירה על תקנה 144 לתקנות התעבורה לגבי אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.

נוהל חדש של משרד הרישוי – התנאים לחיוב בביצוע מבחנים – נהג חדש

במאי 2020 קבע משרד הרישוי נוהל חדש לפיו על נהגים חדשים שהוטלה עליהם פסילת רישיון נהיגה בהליך שיפוטי, ככל שפסילה כאמור החלה בתוך תקופת "נהג חדש", יחולו כללים אלו:

לבעלי רישיון C, D, D1, D2, E ולבעלי היתר לאמבולנס ואופנוע להגשת עזרה ראשונה – ככל שתקופת הפסילה היא של 12 חודשים או יותר – יש לחייב במבחן עיוני, מבחן מעשי ובדיקות אצל הרופא המוסמך.

לבעלי רישיון A לסוגיו, B, C1, D3 – ככל שתקופת הפסילה היא של 18 חודשים או יותר – יש לחייב במבחן עיוני, מבחן מעשי ובדיקות אצל הרופא המוסמך.

אז מתי לא יבוצע חידוש רישיון נהיגה של נהג חדש?

על פניו, נראה כי קיימת סתירה בין הנוהל החדש של משרד הרישוי לבין תקנה 207ב בשאלה מתי יוטלו מבחנים ובדיקות ובאלו תנאים על הנהג החדש. נצטרך להמתין ולראות כיצד משרד הרישוי פועל בעניין. בכל מקרה, לנהג חדש מומלץ לקבל ייעוץ וליווי מעורך דין תעבורה הבקיא בתחום ובשינויים החלים חדשות לבקרים. יש לזכור שעל אף שהנוהל החדש מקל לכאורה על הנהגים החדשים, התקנה גוברת עליו.

החוק קובע שאם ישנה סתירה בין נוהל לתקנה – התקנה גוברת. יחד עם זאת, מי שממונה על יישום התקנה הוא משרד הרישוי ולכן נצטרך להמתין ולראות מה ילד יום. 

איך יכול לעזור עורך דין תעבורה לנהג חדש?

כאמור, עורך דין תעבורה בקיא היטב בכלל החוקים והנהלים החלים על הנהג החדש. הידע המצוי בידיו מסייע לו לבחור את האסטרטגיה הנכונה לניהול התיק של הנהג החדש וכך למזער את הסיכונים עבורו. נכון, אין הבטחות לתוצאות. החוק אוסר על כך. אך בכדי להיות בטוחים שעשיתם כל מה שניתן לעשות כדי לצאת במינימום נזק ולשמור על רישיונכם, מומלץ להפקיד את הטיפול בתיק שלכם בידי עורך דין תעבורה מנוסה.

 

אלמוג – נהג חדש, הגיע למשרד עו"ד תעבורה יערית אוליאל לאחר שקיבל דו"ח בגין ביצוע עבירת מהירות מופרזת. כנגד אלמוג נרשם דו"ח ברירת משפט על סך 750 ש"ח בצירוף 8 נקודות תעבורה. חשוב להבין כי בתרחיש הנוכחי, מלבד הקנס הכספי והנקודות המיוחסות לאלמוג, קיימות סנקציות נוספות אשר מהוות סכנה על רישיונו לרבות: ביצוע תיאוריה מחדש וכן הארכת תקופת הנהג החדש לשנתיים נוספות! אלמוג השכיל להבין את המיוחס לו ופנה למשרדנו בכדי שנוכל לסייע לו בנדון וכך היה. עו"ד אוליאל בחנה היטב את חומר הראיות בתיקו של הנהג, והצליחה באמצעות בקיאותה הרבה לסיים את התיק עם  הסדר טיעון מקל בו שונה כתב האישום המיוחס לנהג לעבירה שאינה מסכנת את רישיונו. 

לקריאה מעמיקה אודות עבודתה של עורכת דין אוליאל בתיקו של מתן, ניתן להיכנס לקישור בהקלקה פשוטה – לחצו כאן

תאונת דרכים ונהיגה בשכרות – חידוש רישיון נהיגה לנהג חדש 

כתבי האישום החמורים ביותר בפניהם ניצב הנהג החדש הם כתב אישום בגין אשמה בגרימת תאונת דרכים וכתב אישום על נהיגה בשכרות (כולל נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול).

אם אתם נהגים חדשים וחלילה אתם ניצבים בפני כתבי אישום כאלו או בפני עבירות אחרות שפורטו במאמר זה, אנו מזמינים אתכם לקבוע פגישה בהקדם עם עורכת דין יערית אוליאל העוסקת אך ורק בתחום התעבורה ותאונות הדרכים. עורכת דין אוליאל תדע לבנות את האסטרטגיה הנכונה למקרה הספציפי שלכם, להסביר לכם היטב מהן ההשלכות בכל מקרה ומקרה ולספק לכם את ההגנה האפשרית הטובה ביותר. 

במאמר זה דיברנו על:
המחבר
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו
בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
עו"ד תעבורה יכול לעזור
חייג עכשיו
אהבתם את הכתבה? שתפו!
אפשר לעזור גם לך!​
אל תתמודד לבד​, אנחנו כאן

משרדנו עוסק בתחום התעבורה בלבד ומונה אנשי מקצוע מנוסים ומיומנים לרבות – עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים וכן, בוחני תנועה יוצאי משטרת ישראל עם 40 שנות ניסיון! 

יש הגנה טובה מזאת? אנחנו כאן עבורך!

Add a heading
משרד עורך דין תעבורה
יערית אוליאל
לייעוץ ראשוני מעורך דין ללא התחייבות
חייגו או השאירו את פרטיכם