נהיגה בשכרות – חוקים ותקנות

תוכן עניינים
נהיגה בשכרות – חוקים ותקנות

הגדרות בחוק

אלכוהול

כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול.

בדיקת נשיפה

בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק.

בדיקת מעבדה

בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי.

נבדק

אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה

 ריכוז אלכוהול בגוף

ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

  1. 240  מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף
  2. 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם. 

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה 

לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור

בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו

לענין סעיפים 62(3) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה. 

 בדיקת שכרות 

היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג או במקום אחר שקבע השוטר.

בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לעניין זה.

 בדיקת נשיפה 

היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.

הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3)ו-64ב לפקודה, או לפי פרק זה.

שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה. נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

 סירוב להיבדק והתליית רישיון נהיגה 

סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו – מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות. תקנה זו בוטלה ע"י בימ"ש עליון בפסה"ד לאוניד לוי(.

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה 

הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

בדיקת אויר חפשי מאלכוהול ( (sample blankובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10  מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם.

בדיקה כפולה ( (duplicateלפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול sample standard בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל- 50 עד 100 מליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות ( (variation of coefficientשל תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10  אחוזים למאה.

תבוצע בדיקה כפולה ( (duplicateלפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של נבדק, ובלבד שמקדם השונות ( (variation of coefficientשל תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

 אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה 

בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט:

איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל. דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה. כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה. הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת.

תוצאת בדיקת דם חופשי מאלוכוהול ( (sample blankלא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם. מקדם השונות (variation of coeffcient) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה. המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות.

 תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה. תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות.

אם החוק קובע פסילת מינימום – איך עורך דין נהיגה בשכרות יכול לעזור?

תפקידו של עורך דין תעבורה הוא למצוא כשלים ראייתיים בחומר הראיות שנאסף נגדכם. כל פעולה שביצע שוטר חייבת להיות בהתאם לחוק, לתקנות ולנהלים שגובשו. כל סטייה מכללים אלו מהווה כשל ראייתי ויכולה לסייע לעורך הדין שלכם להגיע להסדר מקל עם המאשימה תוך שינוי הסעיף מעבירת הנהיגה בשכרות לסעיף קל יותר של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

כמעט כל נהג שהוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בשכרות שמע סיפורים רבים על חבר של חבר שיצא מזה בלי כלום  או עם עונש קל של מספר חודשי פסילה בודדים. איך זה יכולה לקרות גם אצלכם?

 עורך דין נהיגה בשכרות שבחרתם שייצג אתכם, יצלם את חומר הראיות, ילמד אותו ויפעל לאיתור כשלים. על עוה"ד לאתר היכן השוטרים "חטאו" לתפקידם ולא פעלו באופן מדוייק בהתאם לחוק ולתקנות. 

לאחר איתור הכשלים, עורך דין תעבורה ניגש לניהול משא ומתן עם התובע המשטרתי. ניהול משא ומתן מסוג זה דורש מיומנות וניסיון שכן אם לא יצליח לשכנע את התובע להגיע להסדר מקל, יאלץ עורך הדין לנהל הליך הוכחות בבית המשפט ואם התיק יגיע לכף לא בטוח שכדאי לחשוף בפני התובע המשטרתי את כלל הכשלים. עורך דין נהיגה בשכרות צריך לנהוג בזהירות ובחכמה ולדעת מתי ואיף לחשוף את הקלפים שיש לו ביד בכדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.  

דוגמאות לכשלים ראייתיים

כשלים בביצוע בדיקת המאפיינים – ציון לא מפורט עלול לפגום באמינות הבדיקה.

אם השוטרים ביצעו לנהג בדיקת הינשוף מבלי שהמתינו רבע שעה מרגע שנעצר הרכב – פגיעה חמורה באמינות בדיקת הינשוף. המאשימה לא תוכל להשתמש בראיה זו לצורך הוכחת שכרותו של הנהג.

כשלים במכשיר הינשוף – תחזוקה לקויה, היעדר כיול וכו' פוגעים באמינות הבדיקה.

ישנם אינספור כשלים שניתן לאתר בתיק נהיגה בשכרות. כשלים אלו מתגלים מדי יום ביומו בבתי משפט לתעבורה ברחבי הארץ ושופטי התעבורה מבקרים את עבודת המשטרה בכל פעם של סטייה מהנהלים. יש לזכור כי מדובר במשפט פלילי אשר לצורך הרשעה יש לשכנע מעבר לכל ספק סביר שהנהג אכן נהג בשכרות ועל כן יש להקפיד על כל פרט ופרט.

עורך דין תעבורה הבקיא ברזי המקצוע ובעבירת השכרות יביא לתוצאה הטובה ביותר לקוחו! לעורכת דין יערית אוליאל יש את הניסיון, הכלים והידע המשפטי הדרוש להגנה על הנהג במקרהים אלו.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו