לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נהיגה בשכרות חוקים ותקנות

במאמר הבא נקבל את כל המידע בהקשר של נהיגה בשכרות חוקים ותקנות – מהן ההגדרות, אילו בדיקות קיימות ומה החוק קובע לגבי עונשים.

הגדרות בחוק – נהיגה בשכרות חוקים ותקנות

נהיגה בשכרות חוקים ותקנות - uliel

אלכוהול

כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול.

בדיקת נשיפה

בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק.

 

בדיקת מעבדה

בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי.

 

נבדק

אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה.

 

נהיגה בשכרות חוקים ותקנות
נהיגה בשכרות חוקים ותקנות

 

 ריכוז אלכוהול בגוף – נהיגה בשכרות חוקים ותקנות

ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

  • 240  מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.
  • 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה

לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור

בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו

לעניין סעיפים 62(3) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

 

 בדיקת שכרות – נהיגה בשכרות חוקים ותקנות

היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

  • בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג או במקום אחר שקבע השוטר.
  • בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לעניין זה.

 

 בדיקת נשיפה

היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.

הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3)ו-64ב לפקודה, או לפי פרק זה.

שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה. נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

 

 סירוב להיבדק והתליית רישיון נהיגה

סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו – מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רישיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רישיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות. תקנה זו בוטלה ע"י בימ"ש עליון בפסה"ד לאוניד לוי(.

 

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה

הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

בדיקת אויר חפשי מאלכוהול ( (sample blankובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10  מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם.

בדיקה כפולה ( (duplicateלפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול sample standard בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל- 50 עד 100 מליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות ( (variation of coefficientשל תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10  אחוזים למאה.

תבוצע בדיקה כפולה ( (duplicateלפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של נבדק, ובלבד שמקדם השונות ( (variation of coefficientשל תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

 

 אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה – נהיגה בשכרות חוקים ותקנות

בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט:

איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל. דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה. כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה. הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת.

תוצאת בדיקת דם חופשי מאלוכוהול ( (sample blankלא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם. מקדם השונות (variation of coeffcient) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה. המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות.

תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה. תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות.

 

אם החוק קובע פסילת מינימום – איך עורך דין נהיגה בשכרות יכול לעזור?

תפקידו של עורך דין תעבורה הוא למצוא כשלים ראייתיים בחומר הראיות שנאסף נגדכם. כל פעולה שביצע שוטר חייבת להיות בהתאם לחוק, לתקנות ולנהלים שגובשו. כל סטייה מכללים אלו מהווה כשל ראייתי ויכולה לסייע לעורך הדין שלכם להגיע להסדר מקל עם המאשימה תוך שינוי הסעיף מעבירת הנהיגה בשכרות לסעיף קל יותר של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

כמעט כל נהג שהוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בשכרות שמע סיפורים רבים על חבר של חבר שיצא מזה בלי כלום  או עם עונש קל של מספר חודשי פסילה בודדים. איך זה יכולה לקרות גם אצלכם?

עורך דין נהיגה בשכרות שבחרתם שייצג אתכם, יצלם את חומר הראיות, ילמד אותו ויפעל לאיתור כשלים. על עוה"ד לאתר היכן השוטרים "חטאו" לתפקידם ולא פעלו באופן מדוייק בהתאם לחוק ולתקנות.

לאחר איתור הכשלים, עורך דין תעבורה ניגש לניהול משא ומתן עם התובע המשטרתי. ניהול משא ומתן מסוג זה דורש מיומנות וניסיון שכן אם לא יצליח לשכנע את התובע להגיע להסדר מקל, יאלץ עורך הדין לנהל הליך הוכחות בבית המשפט ואם התיק יגיע לכף לא בטוח שכדאי לחשוף בפני התובע המשטרתי את כלל הכשלים. עורך דין נהיגה בשכרות צריך לנהוג בזהירות ובחכמה ולדעת מתי ואיף לחשוף את הקלפים שיש לו ביד בכדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.

 

דוגמאות לכשלים ראייתיים – נהיגה בשכרות חוקים ותקנות

נהיגה בשכרות חוקים ותקנות - uliel

כשלים בביצוע בדיקת המאפיינים – ציון לא מפורט עלול לפגום באמינות הבדיקה

אם השוטרים ביצעו לנהג בדיקת הינשוף מבלי שהמתינו רבע שעה מרגע שנעצר הרכב – פגיעה חמורה באמינות בדיקת הינשוף. המאשימה לא תוכל להשתמש בראיה זו לצורך הוכחת שכרותו של הנהג.

 

כשלים במכשיר הינשוף – תחזוקה לקויה, היעדר כיול וכו' פוגעים באמינות הבדיקה

ישנם אינספור כשלים שניתן לאתר בתיק נהיגה בשכרות. כשלים אלו מתגלים מדי יום ביומו בבתי משפט לתעבורה ברחבי הארץ ושופטי התעבורה מבקרים את עבודת המשטרה בכל פעם של סטייה מהנהלים. יש לזכור כי מדובר במשפט פלילי אשר לצורך הרשעה יש לשכנע מעבר לכל ספק סביר שהנהג אכן נהג בשכרות ועל כן יש להקפיד על כל פרט ופרט.

עורך דין תעבורה הבקיא ברזי המקצוע ובעבירת השכרות יביא לתוצאה הטובה ביותר לקוחו! לעורכת דין יערית אוליאל יש את הניסיון, הכלים והידע המשפטי הדרוש להגנה על הנהג במקרים אלו.

שאלות נפוצות
בהתאם לקבוע בחוק, רף האלכוהול הוא 240 מיקרוגרם, לא ניתן לכמת סך המיקורגם למספר כוסות אלכוהול היות ולכל אדם קיימים ממצאים פיזיולוגיים שונים המשפיעים על פירוק האלכוהול בגוף.
חג משמעית כן! נהגים חדשים, צעירים ומקצועיים(כדוגמת נהגי משא כבד, בעלי רישיונות ציבוריים וכיוצ"ב) נדרשים שלא לעבור את סף 50 המיקורגרם בליטר אוויר נשוף. משמע, כי כל צריכת אלכוהול ולו בכמות הקטנה ביותר, עשויה לסכן את רישיונם.
במקרה שנדרשתם לבצע בדיקת ינשוף(להבדיל מבדיקת הנשיפון) הינכם מחוייבים בביצוע הבדיקה! במקרה של סירוב, יוגש נגדכם כתב אישום מכוח סירובכם.
בוודאי, החוק קובע פסילת רישיון הנהיגה למינימום 24 חודשים בצירוף סנקצות נוספות! לכן, חשוב להסתייע בייצוג משפטי ראוי והולם.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
עסקת טיעון נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות נתפסת כאחת מן עבירות התעבורה החמורות ביותר בגין הסכנה הממשית להתרחשותן של תאונות דרכים. נהג אשר יימצא נוהג

שימוע בעבירת נהיגה בשכרות

נתפסים נוהגים בשכרות? הינכם עשויים להיות מזומנים לשיחת שימוש בפני קצין משטרה. באופן כללי, שימוש איננו עניין טכני אלא עניין

עורך דין נהיגה בשכרות

האם יצא לכם אי פעם לצאת לערב עם החברים, בילוי במועדון או סתם לביקור שגרתי עם המשפחה כשאלכוהול היה מעורב

משרדנו מתמחה רק בתעבורה