עבירות תעבורה בצה"ל

תוכן עניינים
עבירות תעבורה בצה

צה"ל שם לעצמו למטרה להצטרף למלחמה נגד נגע התאונות בדרכים. בשל מטרה זו, נוקט הצבא במדיניות אכיפה וענישה מחמירה כלפי חיילי צה"ל המורשעים בביצוע עבירות תעבורה, ענישה מחמירה יותר מזו הנהוגה בבתי המשפט לתעבורה באזרחות. אחת הסיבות לכך נעוצה בעובדה שהצבא מספק לחייליו כלי רכב רבים לתפקודם השוטף וכידוע, מחיילים נדרשת משמעת גבוהה ביותר.

נגן וידאו

חייל, הורשעת בביצוע עבירה בבית הדין הצבאי? 🚓 😱 כדאי שתדע מה ההשלכות על רישיון הנהיגה שלך

חוקי התעבורה בצבא

עבירות התעבורה המוסדרות בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה חלות במלואן על כלל המשרתים בצה"ל. בנוסף, חוק השיפוט הצבאי מסדיר את סמכויותיהם של התביעה הצבאית וקובע את סדר הדין הצבאי בדיני תעבורה. כמו כן, ישנה התייחסות לתחום התעבורה אף בפקודות מטכ"ל, הוראות קבע, הוראות מבק"א יבשה והוראות מקמצ"ר.

העמדה לדין בשל עבירת תעבורה בצבא

לרוב, הצבא יעמיד לדין חייל שביצע עבירות תנועה חמורות. אם החייל גרם לתאונת דרכים קשה או שהוא בעל עבר תעבורתי והיה מעורב בתאונת דרכים – סיכוי סביר שהתביעה הצבאית תגיש נגדו כתב אישום.

אלה הן חלק מהעבירות שנחשבות חמורות ובגינן יועמד החייל לדין: 

 • אי ציות לתמרור עצור 
 • אי ציות לתמרור תן זכות קדימה
 • אי ציות לרמזור אדום 
 •  מעבר על קו הפרדה רצוף עם כל גלגלי הרכב 
 • נסיעה במהירות העולה ב-21 קמ"ש לפחות על המותר בדרך עירונית או ב-26 קמ"ש ומעלה בדרך
 • בין-עירונית 
 • עקיפה אסורה 
 • אי ציות לתמרור אין כניסה 
 • נסיעה בשולי הכביש 
 • שימוש אסור בטלפון נייד כאשר כלי הרכב נמצא בתנועה 
 • שימוש ברכב שלא למטרות הצבא או ללא רשות 
 • נהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול או סמים 
 • נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה בכלל או ללא רישיון נהיגה מהסוג המתאים
 • נהיגה ברכב לא תקין 
 • הפקרה אחרי פגיעה 
 • סיכון חיים בנתיב תחבורה או מעשי פזיזות ורשלנות ברכב 

מעבר לכך, התובע הצבאי מפעיל את שיקול דעתו ורשאי להגיש כתב אישום במקרים שמצא לנכון כמוצדקים להעמדה לדין.

תאונת דרכים תיחשב חמורה אם התקיימו התנאים שלהלן:

נגרמה בשל ביצוע אחת מהעבירות שלעיל או בשל אחת מהעבירות הללו – 

 • נהיגה בקלות ראש 
 • אי מתן זכות קדימה לפי תמרור 
 • נהיגה במצב השולל שליטה ברכב 
 • נהיגה במהירות בלתי סבירה בנסיבות המצביעות על חומרה יתרה.
 • למעט עבירת נסיעה אחורנית 
 • תאונה שנפגע בה אדם ונגרמה לו חבלה של ממש, או אם הנפגע אושפז מעל 24 שעות שלא לצורך השגחה בלבד.
 • תאונה שבה נגרם נזק לרכוש והנזק מלמד על מידה גבוהה של רשלנות מצד הנהג.
 • תאונת דרכים קטלנית.

הדין המשמעתי

כדאי לדעת שהתובע הצבאי מוסמך להורות על העמדת החייל לדין משמעתי במקום הגשת כתב אישום לבית הדין הצבאי. התובע הצבאי מוסמך ורשאי לעשות זאת אם לדעתו קיימות נסיבות מקלות וככל שלא מדובר בעבירות שפורטו מעלה או בעבירות שעונשן אינו עולה על שלוש שנות מאסר או עבירות שליצדן נקבע עונש מינימום.

בית הדין הצבאי לתעבורה 

בתי הדין הצבאיים לתעבורה פרוסים ברחבי הארץ. חיילים שביצעו עבירת תעבורה ישפטו בבתי הדין הצבאיים במחוז השיפוט הרלוונטי. עבירות תעבורה חמורות מסוג פשע כמו הפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות וכדומה, או עבירות תעבורה שבוצעו יחד עם עבירות פליליות חמורות או מקרים בהם קיימות נסיבות מיוחדות ידונו בפני בית הדין הצבאי המחוזי. 

פסילה מנהלית בצבא

בדומה לפסילה מנהלית באזרחות, גם למשטרה הצבאית יש סמכות להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה הצבאי עד 30 יום בעבירות מסויימות. לדוגמה – 

 • חציית צומת כשברמזור אור אדום דולק
 • אי ציות לתמרור עצור
 • אי ציות לתמרור הכניסה אסורה
 • מהירות פורזת העולה ב-25 קמ"ש על המהירות המותרת 
 • חציית קו הפרדה רצוף או שטח הפרדה עם כל גלגלי הרכב

במקרה של תאונת דרכים בה יש יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום נגד החייל – ניתן לפסול את רישיון הנהיגה הצבאי עד תום ההליכים בעניינו. תובע צבאי רשאי לבקש פסילה מנהלית אף אם רישיונו לא נפסל ע"י המשטרה האזרחית או הצבאית (לפרק זמן מוגבל).

העונשים בבית הדין הצבאי לתעבורה

בית הדין הצבאי מוסמך להטיל על חיילים עונשי פסילת רישיון כקבוע בפקודת התעבורה. בעבירות בהן הפקודה קובעת עונשי חובה מינימליים, חייב בית הדין הצבאי להטילן אלא אם מצא נסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה מעונשי המינימום. העבירות המחייבות עונשי פסילה הן – 

 • נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה תקף או ללא רשות בעליו
 • אי מסירת פרטים לאחר מעורבות בתאונה
 • עקיפה מסוכנת בדרך שאינה פנויה
 • נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול
 • נהיגה ברכב שאינו תקין, שנמסרה עליו הודעת אי שימוש
 • וכן עבירות שגרמו לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש:
 • נהיגה בקלות ראש, רשלנות או מהירות שיש בה לסכן את הציבור
 • אי מסירת פרטים ע"י נהג שגרם לעבירה
 • אי עצירה או אי מתן זכות קדימה בהתאם לתמרור
 • נהיגה במצב השולל את השליטה
 • נהיגה לאחור באופן המקים סיכון
 • נהיגה במהירות בלתי סבירה
 • אי עצירה לפני מסילת ברזל
 • נהיגה במהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל המהירות המרבית בדרך עירונית, ויותר מ-40
 • קמ"ש בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה.
 • הרשעה בכל עבירת תעבורה שגרמה לחבלה של ממש 
 • עבירה של נהיגה בשיכרות 
 • הפקרה אחרי פגיעה
 • גרם מוות ברשלנות תוך כדי שימוש ברכב 
 • בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב.
 • ישנם עונשי חובה נוספים הקשורים בעברו התעבורתי של הנאשם.

 מאסר בפועל

ככלל, לא יוטלו עונשי מאסר בפועל בגין עבירות תעבורה. יחד עם זאת, תובע צבאי יכול לבקש הטלת עונש מאסר בפועל במקרים חמורים המצדיקים ענישה מסוג זה למשל בעבירות הבאות:

 • עבירה של הפקרה לאחר פגיעה
 • עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול
 • עבירה של נהיגה בשיכרות
 • עבירה של מתן רשות לנהוג ברכב לאדם אשר ידוע למרשה, כי אין לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב
 • גרימת מוות בנהיגה רשלנית
 • נהיגה מכוונת בצורה מסוכנת ופרועה

פסילת רישיון על תנאי

בית הדין הצבאי רשאי להטיל על החייל ענישה צופה פני עתיד בדמות פסילת רישיון על תנאי. תקופת התנאי לא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים. 

עונשים כספיים

בנוסף על העונשים שצויינו לעיל, רשאי בית הדין הצבאי להטיל על החייל עונשים כספיים בדמות קנסות או פיצויים.

עורך דין תעבורה בצבא

בסופו של דבר נראה כי ההליכים בבית הדין הצבאי לתעבורה די דומים להליכים באזרחי כאשר הגישה הננקטת נגד החיילים מחמירה יותר. חשוב לזכור כי הרשעה בבית הדין הצבאי תגרור אחרי רישום נקודות נגד החייל גם באזרחי. כדאי מאוד להיוועץ בעורך דין תעבורה מומלץ ומנוסה הבקיא בדין הצבאי על מנת לקבל ייעוץ וייצוג הולם בפני בית הדין הצבאי לתעבורה. עורכת דין תעבורה יערית אוליאל מייצגת חיילים ומשרתי קבע בפני בתי הדין הצבאיים והאזרחיי בעבירות תעבורה רבות. אם אתם זקוקים לעורך דין תעבורה הנכם מוזמנים לקבוע פגישה עם עורכת דין אוליאל בהקדם ולקבל את ההגנה הטובה ביותר.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו