עבירות תעבורה בצה"ל

צה"ל שם לעצמו למטרה להצטרף למלחמה נגד נגע התאונות בדרכים. בשל מטרה זו, נוקט הצבא במדיניות אכיפה וענישה מחמירה כלפי חיילי צה"ל המורשעים בביצוע עבירות תעבורה, ענישה מחמירה יותר מזו הנהוגה בבתי המשפט לתעבורה באזרחות. אחת הסיבות לכך נעוצה בעובדה שהצבא מספק לחייליו כלי רכב רבים לתפקודם השוטף וכידוע, מחיילים נדרשת משמעת גבוהה ביותר.

נגן וידאו

חייל, הורשעת בביצוע עבירה בבית הדין הצבאי? 🚓 😱 כדאי שתדע מה ההשלכות על רישיון הנהיגה שלך

חוקי התעבורה בצבא

עבירות התעבורה המוסדרות בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה חלות במלואן על כלל המשרתים בצה"ל. בנוסף, חוק השיפוט הצבאי מסדיר את סמכויותיהם של התביעה הצבאית וקובע את סדר הדין הצבאי בדיני תעבורה. כמו כן, ישנה התייחסות לתחום התעבורה אף בפקודות מטכ"ל, הוראות קבע, הוראות מבק"א יבשה והוראות מקמצ"ר.

העמדה לדין בשל עבירת תעבורה בצבא

לרוב, הצבא יעמיד לדין חייל שביצע עבירות תנועה חמורות. אם החייל גרם לתאונת דרכים קשה או שהוא בעל עבר תעבורתי והיה מעורב בתאונת דרכים – סיכוי סביר שהתביעה הצבאית תגיש נגדו כתב אישום.

אלה הן חלק מהעבירות שנחשבות חמורות ובגינן יועמד החייל לדין: 

 • אי ציות לתמרור עצור 
 • אי ציות לתמרור תן זכות קדימה
 • אי ציות לרמזור אדום 
 •  מעבר על קו הפרדה רצוף עם כל גלגלי הרכב 
 • נסיעה במהירות העולה ב-21 קמ"ש לפחות על המותר בדרך עירונית או ב-26 קמ"ש ומעלה בדרך
 • בין-עירונית 
 • עקיפה אסורה 
 • אי ציות לתמרור אין כניסה 
 • נסיעה בשולי הכביש 
 • שימוש אסור בטלפון נייד כאשר כלי הרכב נמצא בתנועה 
 • שימוש ברכב שלא למטרות הצבא או ללא רשות 
 • נהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול או סמים 
 • נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה בכלל או ללא רישיון נהיגה מהסוג המתאים
 • נהיגה ברכב לא תקין 
 • הפקרה אחרי פגיעה 
 • סיכון חיים בנתיב תחבורה או מעשי פזיזות ורשלנות ברכב 

מעבר לכך, התובע הצבאי מפעיל את שיקול דעתו ורשאי להגיש כתב אישום במקרים שמצא לנכון כמוצדקים להעמדה לדין.

תאונת דרכים תיחשב חמורה אם התקיימו התנאים שלהלן:

נגרמה בשל ביצוע אחת מהעבירות שלעיל או בשל אחת מהעבירות הללו – 

 • נהיגה בקלות ראש 
 • אי מתן זכות קדימה לפי תמרור 
 • נהיגה במצב השולל שליטה ברכב 
 • נהיגה במהירות בלתי סבירה בנסיבות המצביעות על חומרה יתרה.
 • למעט עבירת נסיעה אחורנית 
 • תאונה שנפגע בה אדם ונגרמה לו חבלה של ממש, או אם הנפגע אושפז מעל 24 שעות שלא לצורך השגחה בלבד.
 • תאונה שבה נגרם נזק לרכוש והנזק מלמד על מידה גבוהה של רשלנות מצד הנהג.
 • תאונת דרכים קטלנית.

הדין המשמעתי

כדאי לדעת שהתובע הצבאי מוסמך להורות על העמדת החייל לדין משמעתי במקום הגשת כתב אישום לבית הדין הצבאי. התובע הצבאי מוסמך ורשאי לעשות זאת אם לדעתו קיימות נסיבות מקלות וככל שלא מדובר בעבירות שפורטו מעלה או בעבירות שעונשן אינו עולה על שלוש שנות מאסר או עבירות שליצדן נקבע עונש מינימום.

בית הדין הצבאי לתעבורה 

בתי הדין הצבאיים לתעבורה פרוסים ברחבי הארץ. חיילים שביצעו עבירת תעבורה ישפטו בבתי הדין הצבאיים במחוז השיפוט הרלוונטי. עבירות תעבורה חמורות מסוג פשע כמו הפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות וכדומה, או עבירות תעבורה שבוצעו יחד עם עבירות פליליות חמורות או מקרים בהם קיימות נסיבות מיוחדות ידונו בפני בית הדין הצבאי המחוזי. 

פסילה מנהלית בצבא

בדומה לפסילה מנהלית באזרחות, גם למשטרה הצבאית יש סמכות להורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה הצבאי עד 30 יום בעבירות מסויימות. לדוגמה – 

 • חציית צומת כשברמזור אור אדום דולק
 • אי ציות לתמרור עצור
 • אי ציות לתמרור הכניסה אסורה
 • מהירות פורזת העולה ב-25 קמ"ש על המהירות המותרת 
 • חציית קו הפרדה רצוף או שטח הפרדה עם כל גלגלי הרכב

במקרה של תאונת דרכים בה יש יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום נגד החייל – ניתן לפסול את רישיון הנהיגה הצבאי עד תום ההליכים בעניינו. תובע צבאי רשאי לבקש פסילה מנהלית אף אם רישיונו לא נפסל ע"י המשטרה האזרחית או הצבאית (לפרק זמן מוגבל).

העונשים בבית הדין הצבאי לתעבורה

בית הדין הצבאי מוסמך להטיל על חיילים עונשי פסילת רישיון כקבוע בפקודת התעבורה. בעבירות בהן הפקודה קובעת עונשי חובה מינימליים, חייב בית הדין הצבאי להטילן אלא אם מצא נסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה מעונשי המינימום. העבירות המחייבות עונשי פסילה הן – 

 • נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה תקף או ללא רשות בעליו
 • אי מסירת פרטים לאחר מעורבות בתאונה
 • עקיפה מסוכנת בדרך שאינה פנויה
 • נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול
 • נהיגה ברכב שאינו תקין, שנמסרה עליו הודעת אי שימוש
 • וכן עבירות שגרמו לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש:
 • נהיגה בקלות ראש, רשלנות או מהירות שיש בה לסכן את הציבור
 • אי מסירת פרטים ע"י נהג שגרם לעבירה
 • אי עצירה או אי מתן זכות קדימה בהתאם לתמרור
 • נהיגה במצב השולל את השליטה
 • נהיגה לאחור באופן המקים סיכון
 • נהיגה במהירות בלתי סבירה
 • אי עצירה לפני מסילת ברזל
 • נהיגה במהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל המהירות המרבית בדרך עירונית, ויותר מ-40
 • קמ"ש בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה.
 • הרשעה בכל עבירת תעבורה שגרמה לחבלה של ממש 
 • עבירה של נהיגה בשיכרות 
 • הפקרה אחרי פגיעה
 • גרם מוות ברשלנות תוך כדי שימוש ברכב 
 • בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב.
 • ישנם עונשי חובה נוספים הקשורים בעברו התעבורתי של הנאשם.

 מאסר בפועל

ככלל, לא יוטלו עונשי מאסר בפועל בגין עבירות תעבורה. יחד עם זאת, תובע צבאי יכול לבקש הטלת עונש מאסר בפועל במקרים חמורים המצדיקים ענישה מסוג זה למשל בעבירות הבאות:

 • עבירה של הפקרה לאחר פגיעה
 • עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול
 • עבירה של נהיגה בשיכרות
 • עבירה של מתן רשות לנהוג ברכב לאדם אשר ידוע למרשה, כי אין לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב
 • גרימת מוות בנהיגה רשלנית
 • נהיגה מכוונת בצורה מסוכנת ופרועה

פסילת רישיון על תנאי

בית הדין הצבאי רשאי להטיל על החייל ענישה צופה פני עתיד בדמות פסילת רישיון על תנאי. תקופת התנאי לא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים. 

עונשים כספיים

בנוסף על העונשים שצויינו לעיל, רשאי בית הדין הצבאי להטיל על החייל עונשים כספיים בדמות קנסות או פיצויים.

עורך דין תעבורה בצבא

בסופו של דבר נראה כי ההליכים בבית הדין הצבאי לתעבורה די דומים להליכים באזרחי כאשר הגישה הננקטת נגד החיילים מחמירה יותר. חשוב לזכור כי הרשעה בבית הדין הצבאי תגרור אחרי רישום נקודות נגד החייל גם באזרחי. כדאי מאוד להיוועץ בעורך דין תעבורה מומלץ ומנוסה הבקיא בדין הצבאי על מנת לקבל ייעוץ וייצוג הולם בפני בית הדין הצבאי לתעבורה. עורכת דין תעבורה יערית אוליאל מייצגת חיילים ומשרתי קבע בפני בתי הדין הצבאיים והאזרחיי בעבירות תעבורה רבות. אם אתם זקוקים לעורך דין תעבורה הנכם מוזמנים לקבוע פגישה עם עורכת דין אוליאל בהקדם ולקבל את ההגנה הטובה ביותר.

אם בעקבות עבירת התעבורה התרחשה תאונת דרכים או שהחייל הוא בעל עבר תעבורתי, קיים סיכוי סביר שיוגש כתב אישום.

כחלק מן העבירות ניתן לראות: אי ציות לתמרורים, עקיפה מסוכנת, שימוש בנייד ועוד. לרשימה המלאה, כנסו לאתר.

בהחלט. למשטרה הצבאית הסמכות להורות על פסילת רישיון הנהיגה עד 30 ימים בעבירות מסוימות. לרשימת העבירות, קראו באתר.

שימו לב, ככלל "יבש" לא יוטל עונש מאסר בגין עבירת תעבורה לחייל. אבל במקרים חמורים רשאי התובע הצבאי להטיל מאסר בפועל. קראו באתר לעניין מקרים המצדיקים מאסר בפועל.

לקריאה נוספת בקרו באתר.

אכן כן, בית הדין הצבאי רשאי לתת קנסות לחייל שביצע עבירת תעבורה.

עבירות תעבורה בצה
במאמר זה דיברנו על:
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל

משרד עו"ד הכולל מומחים בתחום התעבורה בעלי ניסיון עשיר ומעשי בייצוג נהגים, חשודים, נאשמים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות. משרדנו שם דגש על שירות אישי, מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

עורכת דין אוליאל, מנהלת המשרד, משמשת אף כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין בהשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. למשרד ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל, חוקר תאונות דרכים מקצועי ופסיכולוגית המלווה את לקוחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
מוזמנים לקרוא בהרחבה על צוות המשרד ועבודתנו, נשמח לעזור גם לך!

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

עוד בנושא
לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו