לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירות תעבורה ע"י קטינים

לא מעט עבירות תעבורה ע"י קטינים מתבצעות ביום יום. לעיתים אפילו קטינים שלא הוציאו מעולם רישיון נהיגה. החוק במדינת ישראל מתייחס לקטינים באופן שונה מבגירים ולכן על קטינים חל חוק מיוחד – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) ולו השלכות רבות על אופן הטיפול בעבירות המבוצעות ע"י קטינים. הכל כמפורט במאמר.

התייחסות החוק לקטין

הטיפול בקטינים דורש התייחסות מיוחדת לשם הגנה על זכויות הקטין בהליך הפלילי כפי שנקבעו, בין היתר, באמנה הבינלאומית לזכויות הילד. לשם כך, מטיל החוק חובות רבים על אנשי אכיפת החוק בעת טיפולם בעבירה שנעברה ע"י קטין. החוק מסדיר את הטיפול בקטינים ביחס לכלל העבירות – הן הפליליות והן עבירות תעבורה ע"י קטינים.

כמו כן, יש חוקים, תקנות ונהלים רבים נוספים המביאים לידי ביטוי את היחס השונה בטיפול בקטינים ומסדירים היבטים נוספים הקשורים בכך, כמו לדוגמה, חקירת חשודים, זימון קטין לחקירה באמצעות הוריו, נוכחות הורי הקטין בחקירה ועוד.

עבירות תעבורה ע"י קטינים - uliel

מיהו קטין בעיני החוק?

 "קטין" הוא אדם שמלאו לו 12 שנה וטרם מלאו לו 18 שנה. מי שמלאו לו  18 שנה נחשב לבגיר בעיני החוק וחוק הנוער לא חל עליו. 

בית המשפט המוסמך לדון בעבירות קטינים

עבירות פליליות שבוצעו על ידי קטינים נדונות בדרך כלל בבית המשפט לנוער. לעומת זאת,  סעיף 45ב לחוק הנוער קובע תנאים בהם עבירות תעבורה ע"י קטינים, תידונו בבית המשפט לתעבורה, למעט מספר חריגים בהם הטיפול נותר בידי בית המשפט לנוער. 

על אף האמור בסעיף, אם שופט תעבורה סבור שיש טעמים מיוחדים ואף בשל טובת הקטין, הוא רשאי להורות על העברת התיק לבית המשפט לנוער.

עבירות תעבורה ע"י קטינים בסמכות בית משפט לתעבורה

בית המשפט לתעבורה דן בתיקי תעבורה של קטין, אם הוא כשיר מבחינת גילו לקבל רשיון נהיגה לרכב שבו נעברה העבירה (הגיל הקובע משתנה בהתאם לסוג הרכב בו נעברה העבירה) ובהתקיים התנאים הבאים:

 1.  העבירה היא עבירת תעבורה, כולל עבירה על פקודת הביטוח, חוץ מעבירה של נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סמים.
 2. העבירה נעברה תוך נהיגה של הקטין ברכב.
 3. הקטין מורשה לנהיגה.

למשל, אם קטין בעל רישיון נהיגה קיבל דו"ח תעבורה ובחר להגיש בקשה להישפט, הדיון יתקיים בפני בית המשפט לתעבורה. במקרה של דו"חות תנועה, הדיון יתקיים בבית משפט לתעבורה גם אם הקטין לא נהג ברכב, לדוגמא, דו"ח על חציית כביש שלא במעבר חצייה, אי חגירת חגורת בטיחות כנוסע ברכב ועוד.

עבירות תעבורה ע"י קטינים שבסמכות בית המשפט לנוער

בית המשפט לנוער דן בעבירות תעבורה של קטינים במקרים אלה:

 1.  כאשר עבירת התעבורה כרוכה בעבירת שימוש ברכב ללא רשות בעליו בניגוד לסעיף 413ג לחוק העונשין.
 2. כאשר מדובר באחת מעבירות התעבורה המיוחסת הללו:
 • נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סמים.
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים (לא כולל מי שלא חידש רישיון).
 • עבירת התעבורה נעברה ברכב שאינו מנועי, או כשהאישום הוא בעבירה שעבר הקטין כהולך רגל חוץ מדו"חות תנועה.

הטיפול בדוחות תנועה של קטינים

על קטין שמקבל דו"ח תעבורה רגיל לא חל חוק הנוער ולכן הטיפול בו, בהנחה שהגיש בקשה להישפט, זהה לטיפול בתיק של בגיר חוץ מהחלק של הענישה. הענישה תעשה בהתאם לחוק הנוער אך בבית משפט לתעבורה. דו"ח התעבורה ימסר לקטין ע"י השוטר במעמד עריכתו בדיוק כפי שנהוג עם בגירים.

הטיפול בעבירות קנס כאשר הקטין נהג ללא רישיון

כאשר עבירת תנועה רגילה מבוצעת ע"י קטין אשר כלל לא מורשה לנהיגה, השוטר יתן לקטין הזמנה לדין. 

הטיפול בדוחות מסוג הזמנה לדין לקטינים

שוטר שכותב הזמנה לדין לקטין שביצע עבירת תעבורה חייב לכתוב ולהדגיש שמדובר בקטין. עליו לכתוב מפורשות את המילה "קטין", ולהקפיד למלא את כל פרטיו, כולל תאריך לידתו, גילו, כתובתו המדויקת, שם אביו ומספר טלפון.

ההקפדה על מילו פרטים אלו נועדה כדי לאפשר לבית המשפט לזמן את הורי הקטין ולשלוח להם העתק מכתב האישום ומההזמנה לדין, אם יחליט לעשות כן, בהתאם לסמכותו על פי חוק הנוער, וכן כדי לאפשר לקצין מבחן לנוער ליצור קשר עם הקטין, כשמדובר בעבירת תעבורה שבסמכות בית המשפט לנוער.

הטיפול בקטין שנהג ללא רישיון

כשבגיר נתפס נוהג ללא רישיון הוא מקבל במקום הזמנה לדין וכתב אישום. אם שוטר עצר קטין שנהג ללא רישיון, השוטר לא ימסור לקטין הזמנה לדין. השוטר יסביר לו שאם יוחלט לזמנו לבית משפט, תשלח אליו הזמנה בדואר יחד עם כתב האישום. הקטין יקבל זימון לבית משפט לנוער. הפרטים יועברו אף אל שירותי המבחן שבמקום מגורי הקטין בכדי שאלו יתנו המלצתם על המשך הטיפול בתיק.

עבירות תעבורה ע"י קטינים - uliel

הטיפול בתיקי חקירה שנפתחו כנגד קטינים

כאשר נדרשת חקירה בעבירות תעבורה, החקירה תתבצע ע"י חוקר ממערך התנועה/ בוחן תנועה, זאת אף אם הסמכות לדון בעבירה נתונה לבית המשפט לנוער. דוגמה לעבירות תעבורה הדורשות חקירת הקטין –  עבירת נהיגה בשכרות ועבירת נהיגה בפסילה – יסיים הבוחן את החקירה ויעביר ללשכת תביעות תעבורה. לשכת התביעות היא המוסמכת להגיש כתב אישום של עבירות תנועה חמורות.

אם התעורר חשד לביצוע עבירת שימוש ברכב ללא רשות, בניגוד לסעיף 413ג לחוק העונשין או לביצוע עבירה של גניבת רכב, בניגוד לסעיף 413 ב לחוק העונשין, בסיום החקירה יועבר התיק להמשך טיפול יחידת הנוער. תאונות דרכים קטלניות ועבירות מסוג פשע יועברו לטיפול הפרקליטות. 

עבירות תעבורה ע"י קטינים – חקירת קטין חשוד בתחנת המשטרה

ככלל, חקירת קטין חשוד תתנהל בתחנת המשטרה. על אף האמור, כחריג, במקרים הבאים ניתן לבצע פעולות חקירה מחוץ לתחנת המשטרה:

א. קבלת תגובת הנהג ו/או תשאולו בעבירות הקבועות בפקודה ובתקנות התעבורה ועוד.

ב. מקרים בהם השוטר סבור כי לא ניתן לנהל את החקירה בתחנה או שיש צורך עניני לנהל את החקירה בדחיפות מחוץ לתחנה, וכן במקרים בהם הקצין הממונה סבור כי קיים צורך ענייני בחקירת החשוד מחוץ לתחנה. לדוגמה, במקרה שעבירת התעבורה גרמה לתאונת דרכים, עבודת הבוחן מחייבת להתבצע בזירת התאונה למשל לצורך הצבעת הנהגים על כיווני נסיעה או על מקום התרחשות התאונה או המקום בו חצה הולך הרגל את הכביש – כל אלו הן פעולות חקירה אשר במרבית המקרים יש לבצען במקום התאונה.

עבירות תעבורה ע"י קטינים – הודעה לקטין חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו

החוקר חייב להסביר לקטין החשוד בביצוע עבירה מהן זכויותיו בטרם יחל בחקירה. ההסבר חייב להיות בשפה ובלשון המובנת לקטין בהתאם לגילו ולמיד בגרותו. החוקר יודיע לקטין כי יש לו זכות להתייעץ עם עורך דין תעבורה ואף כי הוא זכאי לייצוג ע"י סנגור ציבורי. כמו כן, על החוקר ליידע את הקטין שיש לו זכות לנוכחות הורה או קרוב אחר שיבחר בחקירה (למעט מקרים חריגים שנקבעו בחוק).

זימון קטין חשוד שאינו עצור או מעוכב לחקירה

הזמנת קטין החשוד בביצוע עבירה תעשה באמצעות הוריו. במקרים בהם לא אותר הורה הקטין, יכול להתבצע זימון באמצעות קרוב אחר של הקטין. על המשטרה להימנע ככל הניתן מזימון קטין לחקירה ללא ידיעת הוריו, ויש לנסות לאתר את ההורה קרוב אחר במאמץ סביר.

שוטר תנועה שעיכב קטין לצורך הבאתו לתחנה ידאג למסור את ההודעה להוריו של הקטין בלא דיחוי ובטרם חקירתו, ולאחר שהודיעו לקטין כי בכוונת המשטרה לעשות כן. 

אין צורך למסור הודעה להורים כשקטין ממתין לרישום דו"ח תנועה נגדו ועל פי נהלי המשטרה לא תימסר הודעה להורים גם כאשר קטין עוכב לצורך ביצוע בדיקות בעבירה של נהיגה בשכרות כמו – בדיקת  מאפיינים, חיפוש על גוף, חיפוש ברכב, בדיקת ינשוף, בדיקת שתן, בדיקת דם ועוד.

בעבירה של נהיגה בשכרות יש הבדל בין ביצוע בדיקות לבין חקירת הקטין בגין אותה עבירה. החקירה תיערך כאמור בתחנת המשטרה.

מה עושים אם הקטין מסרב שיודיעו להוריו?

אם הקטין מתנגד למסירת הודעה להוריו על הימצאותו בתחנת המשטרה, על המשטרה לכבד את רצונו ככל הניתן. יכול שהודעה לא תימסר להוריו במקרים אלו:

 • אם הקטין מסרב למסירת ההודעה והוא אינו עצור, ולדעת הקצין הממונה הקטין מוסר נימוק סביר לסירובו למסירת ההודעה. נימוקים סבירים יכולים להיות – הקטין מעלה חשש כי בעקבות ההודעה הוא עשוי להיפגע ע"י הוריו, ישנו בן משפחה של הקטין המעורב עימו בעבירה, והקטין מעלה חשש, כי הוריו או משפחתו עשויים לפגוע בו בשל מסירת גרסתו למשטרה או אם הקטין מעלה חשד, כי אם הוריו ידעו הדבר  עשוי להוביל לנקיטת פעולה מצד המשפחה ולפגיעה באחרים.
 • אם הקטין עצור, והקצין הממונה על החקירה סבור, כי ניתן להסתפק בהודעה לקרוב אחר. הקצין  יתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין.

כמה זמן צריכה המשטרה להמתין להגעת ההורים ומתי יכולה להתחיל בחקירת הקטין?

על הקצין להמתין "זמן סביר" מסירת ההודעה להורה ועד הגיעו לתחנה. זמן סביר – עד שעה ממועד מתן ההודעה להורה או עד 3 שעות ממועד התייצבותו של הקטין בתחנה לפי המאוחר ביניהם. 

חקירת קטין חשוד שאינו עצור בלא הודעה להורהו או לקרוב אחר – שוטר יביא קטין, שאינו עצור, בפני הקצין המוסמך, במקרה בו עולה חשש כי הודעה להורה או לקרוב אחר עלולה לגרום לאחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר.
 • להביא לשיבוש הליכי חקירה בשל חשד סביר כי ההורה או הקרוב האחר או מנהל המעון היה צד לעבירה שבה חשוד הקטין.
 • לפגוע בביטחון המדינה בעבירות ביטחון.

חשוב לציין כי יש מקרים נוספים ונהלים ברורים כיצד על המשטרה לפעול בעניין הודעה להורים. מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה אם עולה חשד כי החקירה בוצעה בניגוד לדין או לנהלים.

חקירת קטין חשוד בשעות הלילה

ישנם כללים שונים לגבי חקירת קטין בשעות הלילה. ההגדרה של "שעות הלילה" משתנה בהתם לגיל הקטין – לגבי קטין שטרם מלאו לו 14 שנים בין – 20:00 ל – 07:00 ולגבי קטין שמלאו לו 14 שנים בין – 22:00 ל – 07:00 .

קטין החשוד בעבירה לא ייחקר ולא יוזמן לחקירה בתחנת המשטרה בשעות הלילה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

 • העבירה שהוא חשוד בביצועה נעברה בסמוך למועד עיכוב או מעצר הקטין. 
 • מדובר בעבירה המנויה בתוספת לחוק הנוער, והעבירה בוצעה בסמוך למועד חקירת הקטין, כאשר דחיית החקירה עלולה לגרום לסיכול/ שיבוש הליכי חקירה/ מניעת גילוי ראייה/ פגיעה בשלום הקטין. להלן פירוט עבירות התעבורה המנויות בתוספת לחוק הנוער:

– נהיגת רכב ע"י מי שאינו מורשה – מעולם לא הוציא רשיון נהיגה.
– נהיגה בשכרות.
– גרימת תאונת דרכים כאשר כתוצאה מהתאונה נגרם נזק לגוף או נזק חמור לרכוש.

אם החלה חקירתו של הקטין בשעות היום, והיא נמשכה אל תוך שעות הלילה, חקירתו תימשך כל עוד אין בכך חריגה משמעותית. אם הקטין והורהו נתנו את הסכמתם לחקירת הקטין בשעת הלילה, החקירה של הקטין תימשך בשל הסכמתם בלבד, לא יאוחר מהשעה 00:00.

התיישנות עבירות תעבורה ע"י קטינים

דוחות תעבורה בעבירות קנס – אין דין מיוחד לקטין ויחול הדין הרגיל. על דוחות מסוג הזמנה לדין ותיקי תאונות דרכים חל סעיף 14 לחוק הנוער הקובע:

"אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה שביצע בהיותו קטין, אם עברה שנה מיום ביצועה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה".

העקרון הקובע הוא גיל החשוד במועד בו חלפה שנה מיום ביצוע העבירה – 

אם חלפה שנה מיום ביצוע העבירה, העבירה בוצעה בהיותו קטין ובעת הגשת כתב האישום החשוד עודנו קטין או בגיר שטרם מלאו 19 שנה, יסגר התיק או הדו"ח, ע"י ראש לשכת התביעות שסמכות הטיפול בדו"ח נתונה לה, בעילה של "התיישנות העבירה".

על אף האמור, במקרים, שברגיל דינם סגירת התיק, ניתן כשיש לכך הצדקה עניינית, להגיש כתב אישום כנגד הקטין, או כנגד בגיר שטרם מלאו לו 19 שנה, גם בחלוף שנה ממועד ביצוע העבירה, אם ניתנה לכך הסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה.

מתי עשוי להתעורר צורך בפניה לקבלת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה?

העבירה בוצעה כשהחשוד היה קטין, חלפה שנה מיום ביצוע העבירה, החשוד עדין קטין או שהקטין בגר, אך טרם מלאו לו 19 שנה, ויש ענין להעמידו לדין. במקרים בהם קיימת הצדקה עניינית לכך, תוגש בקשה לקבלת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה. המשטרה תצטרך להסביר בבקשתה ליועמ"ש מהן הסיבות שהביאו לשיהוי בהגשת כתב אישום ומהם הנימוקים שיש בהם להצדיק העמדת החשוד לדין לאחר שחלפה שנה מיום ביצוע העבירה.

נימוקים העשויים להצדיק פניה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לאפשר העמדת חשוד לדין לאחר שחלפה שנה מיום ביצוע העבירה:

 • חומרת העבירה.
 • גיל החשוד בעת ביצוע העבירה ככל שיותר מבוגר, תגבר הנטייה להעמידו לדין. 
 • החשוד ביצע עבירות רבות בעבר.
 • פרק הזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה ככל שחלף יותר זמן, פוחת העניין בהעמדה לדין.
 • האם החשוד בעל תפקיד מרכזי בביצוע העבירה.
 • מצב הראיות בתיק.

עורך דין תעבורה לתחום עבירות ע"י קטינים

במקרה שקטין עומד בפני חקירה או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירות תעבורה ע"י קטינים, חשוב מאוד שהקטין יהיה מיוצג ע"י עורך דין תעבורה מומלץ הבקיא אף בחוק הנוער ובזכויות המיוחדות של קטינים. עו"ד יערית אוליאל מלווה קטינים בבתי המשפט לתעבורה ובבתי המשפט לנוער בכל ההליך המשפטי וברגישות הנדרשת לליווי המשפחה כולה. הנכם מוזמנים ליצור קשר עם עורכת דין אוליאל ולקבל את כל המידע הנחוץ להגנה על הקטין בהליך המשפטי.

שאלות נפוצות
עבירות תעבורה ע"י קטינים תידונו בבית משפט לתעבורה, למעט חריגים. למידע נוסף כנסו לאתר.
בהחלט. שוטר שמילא את פרטיו של הקטין בצורה מוקפדת, יאפשר לבית המשפט לזמן את הורי הקטין בהתאם לסמכות חוק הנוער. לעוד בנושא, באתר.
בוודאי. כחלק מזכויותיך אתה רשאי לנוכחות הורה או קרובה אחר שתבחר (למעט מקרים חריגים). למידע נוסף, בקרו באתר.
מתחת לגיל 14, מותר לחקור קטין בשעות 07:00-20:00, אם מלאו לו 14 שעת הסיום היא 22:00. שימו לב, ניתן לחקור קטין לא יאוחר מהשעה 00:00 במקרים חריגים, לעוד בעניין כנסו לאתר.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה