תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים שנעשית במסגרת עבודתו, התאונה עשויה להיחשב כתאונת עבודה. לשם כך, עליו להוכיח כי התאונה נעשתה במהלך העבודה, בעקבותיה או במסגרת פעולות אחרות שנעשות לשם ביצוע תפקידו. אין להקל ראש בחשיבות ההכרה בתאונת הדרכים כתאונת עבודה – הכרה זו עשויה לסייע בפיצויים גבוהים שיכסו את העלויות הרבות הכרוכות בהחלמה מתאונת דרכים. לכן, חשוב להכיר מה אומר החוק הישראלי על תאונות עבודה, ולהכיר את האפיקים המקובלים לקבלת פיצויים.

מהי תאונת עבודה?

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מסדיר את הגדרה של תאונת עבודה – 

"תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

מכאן ניתן לראות כי תאונת עבודה היא תאונה של אדם מבוטח שהתרחשה במהלך העבודה או עקב העבודה. לדוגמא – סבל הנפצע במהלך הובלה, טבחית שנכוותה במהלך המשמרת שלה במסעדה, עובדת שנפלה ושברה את ידה בדרך חזור מהעבודה. 

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מוסיף מקרים שנחשבים כתאונת עבודה –

  • תאונה שהתרחשה עקב או תוך כדי נסיעה או הליכה של הנפגע מביתו או מהמקום בו הוא לן אל מקום עבודתו, או ממקום עבודה אחד לאחר. 
  • תאונה שהתרחשה במהלך עבודתו של הנפגע, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה, כאשר ניסה למנוע נזק או להציל רכוש או אדם. 
  • תאונה שהתרחשה בעת העבודה, בעקבות פגיעה בידי אדם אחר באמצעות חפץ או כלי הנמצאים במקום העבודה – וזאת בתנאי שהנפגע לא תרם לכך שנגרמה הפגיעה.
  • תאונה שהתרחשה בהפסקה שנקבעה על ידי המעביד ואינה עולה על שלוש שעות, במקום בו העובד סועד או בדרך הלוך או חזור משם לעבודה.
  • תאונה שהתרחשה במקום שבו משתלם שכרו של העובד, או בדרכו הלוך או חזור משם.
  • התאונה התרחשה בעת מילוי תפקיד כחבר וועד עובדים שבמקום עבודתו, או עקב מילוי תפקידו, או בזמן נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקיד וערב נסיעתו או הליכתו.
  • התאונה התרחשה תוך כדי נסיעה או הליכה מעבודתו או מביתו למקום הבחינה שבו הוא צריך להיבחן לפי חוק החניכות או חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה. 

מתי תאונה לא תיחשב כתאונת עבודה?

סעיף 81 לחוק הביטוח הלאומי מציין כי תאונות שאירעו תוך כדי נסיעה או הליכה לעבודה או חזור ממנה, לא ייחשבו כתאונות עבודה כאשר התאונה קרתה במהלך הפסקה בדרך או סטייה של ממש מהדרך המקובלת. כלומר, אדם שנפצע בדרכו הלוך או חזור לעבודתו, אך הפציעה אירעה בזמן שעשה הפסקה בהליכתו או נסיעתו או ביצע סידורים אחרים שאינם רלוונטיים לעבודתו, תאונתו לא תיחשב כתאונת עבודה.

עם זאת, החוק מציין כי ליווי ילד לגן או מעון ילדים או מקום אחר בו הילד שוהה לפי הסדר קבע, או קיום מצוות תפילת בוקר בבית כנסת בו העובד נוהג להתפלל, אינם נחשבים כלקיחת הפסקה מהדרך או סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כל עוד נעשו בדרך הלוך או חזור מהעבודה. לכן, תאונות שאירעו במסגרת פעולות אלו, עשויות להיחשב כתאונות עבודה.

מתי תאונת דרכים תיחשב כתאונת עבודה?

תאונת דרכים תיחשב כתאונת עבודה כאשר עונה על התנאים שלעיל – התרחשה בעת ביצוע העבודה (לדוגמא, שליח פיצה או נהג מונית שהיו מעורבים בתאונת דרכים בעת עבודתם) או בדרך הלוך או חזור לעבודה (עובד שנפגע מרכב בדרכו הביתה מעבודתו).

כאמור, תאונת דרכים לא תיחשב כתאונת עבודה כאשר היא נעשתה במסגרת שכללה סטייה של ממש מהדרך המקובלת – לדוגמא, תאונת דרכים שהתרחשה בדרך חזור מן הסופרמרקט אל הבית, לא תיחשב כתאונת דרכים על אף שבמקור העובד יצא מעבודתו. 

תאונת דרכים שנבעה מרשלנות

החוק קובע כי "אין רואים תאונה כתאונת עבודה אם אירעה בעת שהמבוטח נהג ברשלנות שלא בהתאם להוראה חוקית ביחס לעבודתו שהובאה לידיעת העובדים במקום עבודתו, או שלא בהתאם להוראות שניתנו לו מאת מעבידו או מאת מי שנוהג להורות לו בעניין עבודתו".

כלומר, תאונה שהתרחשה כתוצאה מפעולה רשלנית של הנפגע, ולא מילא אחר הוראות מעבידו או אחר החוק, לא תיחשב כתאונת עבודה, גם אם עונה על התנאים שלעיל. כלומר, אדם שעשה תאונת דרכים בדרך למקום עבודתו, ותאונת הדרכים נגרמה בשל נהיגתו הרשלנית, אינה זכאי לפיצויים המגיעים בחוק לנפגע תאונת עבודה.

עם זאת, אדם שהתאונה אליה נקלע הובילה למותו, לנכותו, או מנעה ממנו לעבוד עשרה ימים לפחות, הוא (או קרוביו) עשויים להיות זכאים לפיצויי תאונת עבודה אם העובד עמד בתנאים הרלוונטיים כפי שהוזכרו לעיל, גם אם פעל ברשלנות ושלא לפי ההוראות, והתאונה נגרמה באשמתו.  

פיצויים על תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה 

הגורמים הממונים על פיצויים בעד תאונת הדרכים שהיא גם תאונת עבודה, הם המוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח שבה הרכב בוטח בביטוח חובה. חשוב לדעת שלא מדובר בפיצוי כפול – סכום הפיצויים שמגיע לנפגע יחולק בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברת הביטוח. לצורך העניין, הסכום שיינתן מטעם המוסד לביטוח לאומי, יקוזז מהסכום הניתן מחברת הביטוח, על מנת להימנע מפיצויי יתר.

הפיצויים הניתנים מביטוח לאומי

הפיצויים הניתנים מביטוח לאומי תלויים במצבו של הנפגע, וכוללים דמי פגיעה למשך 13 שבועות (75% מממוצע ההכנסות שקיבל בעובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה), מימון טיפולים רפואיים, ובמידת הצורך גם גמלת נכות, המותנית בקבלת אחוזי נכות זמניים או קבועים.

הפיצויים הניתנים מחברת הביטוח

חברת הביטוח בה הרכב מבוטח בביטוח חובה לרוב מעניקה פיצויים גבוהים יותר מפיצויי המוסד  לביטוח לאומי, היות והיא משלמת על הוצאות נוספות, סיוע מצד שלישי, הפסדי השתכרות עתידיים, פיצויים בגין כאב ועוד. 

כאמור, לא ייתכן כי אדם יקבל פיצויים מחברת ביטוח שאינם מקוזזים עם הפיצויים שניתנים מהמוסד לביטוח לאומי, ולכן אין טעם בלהימנע מלתבוע את ביטוח לאומי בגין תאונת עבודה, שהרי גם מבלי לקבל את פיצוייהם הסכום המקובל יקוזז מגובה הפיצויים בחברת הביטוח. 

מה עליי לעשות אם עברתי תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

ראשית, חשוב מאוד שהתאונה שבגינה הגעתם לטיפול רפואי ראשוני תתועד כתאונת עבודה. יש לאסוף כל עדות רלוונטית שעשויה להצביע על כך שהעובד עבר תאונה ולסייע לו בקבלת הפיצויים. רצוי לאסוף את פרטיהם של עדי ראייה ואנשים נוספים שהיו מעורבים בתאונת הדרכים, מסמכים רפואיים ואסמכתאות רלוונטיות. כמו כן, על הנפגע לדווח על תאונת הדרכים למשטרה על מנת שתאשר את התרחשותה עבור גורמי הביטוח.

כבר מן השלבים הראשוניים ניתן להיעזר בעורך דין תאונות דרכיםהחל מרגע התאונה, להשתלשלות האירועים עשויה להיות משקל קריטי. ראיות מסוימות מהוות משקל עצום בגובה הפיצויים ועשויות להשפיע על הבחירה של המוסדות להעניק אותם, ופעולות לא מושכלות עשויות לפגוע באיסוף הראיות וביכולת של הנפגע להגיש תביעה למוסדות הרלוונטיים. 

כידוע לכל, התמודדות עם פציעה, חוסר יכולת להשתכר וחשבונות רפואיים מצטברים עשויה להיות כמעט בלתי אפשרית ללא סיוע מהמוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח. על מנת להימנע ממצב זה, מומלץ להיעזר בעורך דין תאונות דרכים כבר מן הרגע הראשון. משרד עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה בתאונות דרכים ומזמין אתכם ליצור קשר, על מנת שתוכלו לקבל ליווי אישי, מקצועי וצמוד, ובכך תוכלו לדעת כי אתם מטופלים בידיים טובות ולהקדיש את מיטב כוחותיכם להחלמה נינוחה.  

תאונת-דרכים-שהיא-גם-תאונת-עבודה
במאמר זה דיברנו על:
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל

משרד עו"ד הכולל מומחים בתחום התעבורה בעלי ניסיון עשיר ומעשי בייצוג נהגים, חשודים, נאשמים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות. משרדנו שם דגש על שירות אישי, מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

עורכת דין אוליאל, מנהלת המשרד, משמשת אף כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין בהשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. למשרד ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל, חוקר תאונות דרכים מקצועי ופסיכולוגית המלווה את לקוחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
מוזמנים לקרוא בהרחבה על צוות המשרד ועבודתנו, נשמח לעזור גם לך!

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

עוד בנושא
לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו