לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

כחלק מאכיפת החוק בכבישים, בידי קצין משטרה הסמכות לפסול מנהלית את רישיונו של נהג שיש חשד כי עבר עבירת תעבורה מסוימת. פסילה מנהלית נעה בין 30 ל- 90 ימים ומהווה מגבלה משמעותית עבור נהג ישראלי ממוצע. על מנת להימנע מפסילה כזו ולדעת כיצד לפעול אם נקלעים למצב זה מוטב להכיר היטב את החוק ואת זכויותיכם. כל הפרטים במאמר.

 

 

מהי פסילה מנהלית?

בסמכות כל קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, לפסול באופן זמני ומיידי רישיון נהיגה של נהג החשוד באחת העבירות המנויות בסעיפי החוק הרלוונטיים. פסילה מנהלית מאפשרת למשטרה לשמור על הסדר בכבישים, ולוודא כי במקרה שנעברה עבירה, לא ימשיך הנהג החשוד בעבירה לנהוג ולסכן את סובביו עד למועד המשפט.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה - uliel.co.il

חשוב לדעת כי לקצין המשטרה יש סמכות לפסול את הרישיון רק במקרה שהנהג חשוד בביצוע עבירה הקבועה בחוק, וכאשר יש לו יסוד סביר להניח כי יוגש נגדו כתב אישום, על מנת שלא יוכל לשלול את חירותו של הנהג ללא ראיות וללא סיבה נראית לעין.

 

פסילה בידי קצין משטרה (תיקון מס' 41) תשנ"ז-1997

47.   (א)  בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

(ב)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.

(ג)   (1)   נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו; אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה;

(2)   בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.

(ד)  לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג).

(ה)  היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:

(1)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;

(2)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;

(3)   בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.

(ו)   לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

 

הליך הפסילה המנהלית

כדי שפסילה מנהלית תהיה חוקית נדרשים להתקיים כמה תנאים. ראשית, השוטר המחליט על הפסילה נדרש להיות בדרגת קצין. שנית, לנהג עומדת זכות לשימוע בטרם קבלת החלטה סופית על הפסילה. אם אחד התנאים לעיל אינו מתקיים – ניתן לבטל את הפסילה! עורך דין תעבורה מנוסה בתחום יכול להתמודד עם פסילות מנהליות על ידי תקיפתן במישור הטכני או במישור המהותי וכך להביא לביטול מהיר של פסילות מנהליות.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה
פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 

פסילה בידי קצין משטרה

כאמור, לקצין משטרה יש סמכות לפסול מנהלית רישיונו של נהג החשוד בביצוע עבירה, כאשר יש יסוד להניח כי יוגש נגדו כתב אישום. הפסילה המנהלית תיעשה רק לאחר שימוע, שקצין משטרה יכול לערוך בכל מקום – במקום בו התבצעה העבירה, בתחנת המשטרה ועוד.

שימוע הוא תנאי הכרחי לפסילה מנהלית – בלעדיו, הפסילה לא תקבל תוקף. על קצין המשטרה להאזין לטענותיו של הנהג, ולהפעיל שיקול דעת הכולל את עבירותיו הקודמות של הנהג, את הנסיבות שהובילו אותו לביצוע העבירה ואת ההשלכות שיהיו לפסילת הרישיון. אם בוחר הקצין לפסול את רישיונו של הנהג, הוא יכול לאפשר לנהג להחזיר את רכבו הביתה בבטחה טרם תחול פסילת הרישיון.

פסילה בידי שוטר

לשוטר אמנם אין סמכות לפסול רישיון, אך בסמכותו ליטול את רישיון הנהג החשוד בביצוע עבירה, ולהזמינו לשימוע בפני קצין משטרה שיתבצע תוך שלושה ימים. היות והשוטר נטל מהנהג את רישיונו, עליו להעניק לו אישור נהיגה זמני שתוקפו יחול עד מועד השימוע. אי התייצבות למעמד השימוע לא תבטל אותו, ואף תעניק לקצין המשטרה זכות לערוך את השימוע ללא נציגותו של הנהג.

 

משך תקופת הפסילה

תקופת הפסילה משתנה בהתאם לחומרת העבירה שנעשתה, ובהתאם לכתוב בחוק. חשוב לציין כי פסילה מנהלית של 30 ו- 60 ימים, המתבצעת בעקבות ביצוע עבירות מסוימות אינה חובתו החוקית של קצין המשטרה והיא עומדת לשיקול דעתו.

 

פסילת רישיון לתקופה של 30 ימים

חשד בביצוע אחת מהעבירות הבאות המנויות בתוספת הרביעית של פקודת התעבורה, כאשר לקצין המשטרה יש יסוד להניח כי יוגש כתב אישום, עשוי להוביל לפסילה מנהלית של שלושים ימים במקום דו"חות תנועה:

 • נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
 • נהיגה ברכב לא תקין שעשוי לסכן עוברי דרך.
 • אי-מתן זכות קדימה להולכי רגל בדרכם לעבור מעבר חצייה, תוך סיכונם.
 • נהיגה ללא מלווה כאשר הנהג הוא נהג חדש.
 • הסעת מעל לשני נוסעים כאשר הנהג הוא נהג חדש מתחת לגיל 21.
 • אי-עצירה במפגש מסילת ברזל על אף ירידת המחסום או איתות אזהרה על התקרבות הרכבת.
 • עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה.
 • אי-ציות לתמרורי זכות קדימה או עצור.
 • עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • הסעת כמות אסורה של נוסעים, כאשר ההסעה בשכר.
 • נהיגה בעת הובלת משקל הגבוה ב- 25% מהמשקל המותר להובלה המצוין ברישיון הרכב.
 • נהיגה במהירות אסורה, מעל ל- 40 קמ"ש מהמותר בדרך בין עירונית או מעל ל- 30 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית.

אמנם קצין המשטרה מוסמך להכריע אם תוטל פסילה מנהלית או לא, אך מרגע שהחליט להטיל פסילה, אין בידו את הסמכות לשנות את החלטתו מאוחר יותר.

 

פסילת רישיון לתקופה של 60 ימים

חשד בביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, וכאמור – יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג, עלול להוביל לפסילה מנהלית של רישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.

 

פסילת רישיון לתקופה של 90 ימים

פסילת רישיון לתקופה של 90 ימים תיעשה כאשר נהג חשוד בתאונת דרכים בה נהרג אדם. בשונה מהפסילות הקודמות, פסילה במקרה זה אינה מותנית לשיקול דעתו של קצין המשטרה, והיא נדרשת לפי חוק.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה - uliel.co.il

האם ניתן לבצע פסילה מנהלית ללא מתן זכות לשימוע?

ישנו מקרה אחד בו ניתן לבצע פסילה מנהלית ללא הענקת זכות שימוע לנהג. אם הנהג אינו מתייצב לשימוע למרות שזומן כדין, ניתן להטיל פסילה מנהלית ללא השימוע, הליך המכונה פסילה בהיעדר שימוע. תוצאה זו דומה למצב בו אדם אינו מתייצב לדיון בבית המשפט לענייני תעבורה, למשל בעקבות כתב אישום על עבירת תנועה, אם הנאשם זומן כדין, בית המשפט רשאי לדון בעניינו ולתת פסק דין מבלי שנשמעה גרסתו בבית המשפט.

 

ערעור על פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

נהג שקיבל פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו רשאי להגיש בקשה לביטול הפסילה לבית המשפט לתעבורה. כזכור, פסילה מנהלית אינה עונש, אלא דרכו של מנגנון האכיפה להרחיק נהגים מסוכנים מן הכביש. על כן, במעמד הערעור מומלץ להתמקד בטיעונים ובראיות המחזקים את טיעונו של הנהג לפיו הוא אינו מהווה סכנה לסובביו, וזאת באמצעות הצגת היסטוריית הנהיגה שלו, וותק נהיגתו, חוסר בעבירות קודמות ועוד.

במעמד הדיון בבקשה בית המשפט לתעבורה אף יוסיף וישקול את הראיות לכאורה הקיימות בשלב מוקדם זה של החקירה.

ביכולתו של הנהג אף להוסיף נסיבות אישיות המפרטות את צורכו ברכב בחיי היומיום – אלו יכולות לתרום לטיעונו, אך לא בגללן בלבד תבוטל הפסילה המנהלית.

מומלץ כי הבקשה תוגש בהקדם האפשרי וסמוך למועד מתן הפסילה המנהלית, על מנת לחסוך זמן מיותר ועוגמת נפש, הכרוכים באיבוד רישיון לתקופה לא מבוטלת. במקרה שהבקשה נדחתה, ניתן לערער לערכאה גבוהה יותר – בית המשפט המחוזי.

 

מה עליי לעשות אם רישיוני נפסל מנהלית?

ככלל, ישנן שתי חלופות להתמודדות עם פסילה מנהלית – באופן עצמאי או באמצעות ייצוג משפטי. חשוב לזכור שבמרבית המקרים פסילה מנהלית איננה עומדת בפני עצמה. לפעמים מדובר בפסילה מנהלית אשר בנוסף אליה מוגש נגד הנהג כתב אישום בגין ביצוע עבירת תעבורה.

כך למשל, אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים – המשטרה יכולה להגיש נגדו כתב אישום ובנוסף לכך להטיל עליו פסילה מנהלית. קשה להתמודד עם כתב אישום ופסילות מנהליות באופן עצמאי. מעבר לקושי הרגשי המלווה נהגים אשר רישיונם נשלל או העומדים למשפט, ישנם גם קשיים פרוצדורליים רבים. בכל הליך קיימות בקשות מיוחדות שיש להגיש תוך זמן מוגדר ובצורה מתאימה.

כאמור, מבחינה טכנית ניתן להתמודד עם פסילה מנהלית באופן עצמאי. אולם, חשוב לזכור שלעיתים הניסיון לחסוך בהוצאות על ייעוץ משפטי עלולות להוביל לטעויות יקרות מפז.

לעורך דין תעבורה ישנה היכולת לתקוף את האישום והפסילה במספר מישורים. ראשית, ניתן לתקוף את הפסילה במישור הטכני, למשל באמצעות הוכחה שלא מולאו התנאים הנדרשים להטלת פסילה מנהלית, למשל הוכחה שהשוטר שהטיל את הפסילה היה בדרגה לא מוסמכת, הוכחה שמדובר בעבירה שאינה מייצרת עילה לפסילה ועוד. שנית, עורך הדין יתקוף את הפסילה גם במישור המהותי-ראייתי.

עליך לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין תעבורה ורצוי עוד בטרם הגעתך לשימוע. ליווי של עורך דין תעבורה מיומן כבר בשלב השימוע מול קצין המשטרה עשוי למנוע את פסילת הרישיון מלכתחילה. כמו כן, הסתייעות בעורך דין מנוסה כבר בשלבים מוקדמים של ההליך, תסייע לעורך הדין לאסוף את כל המידע הרלוונטי ממקום העבירה, כך שיוכל לגבש טיעון חזק, קוהרנטי ומשכנע. דיני התעבורה הם מורכבים ומסועפים, והסתייעות בייעוץ משפטי מעורך דין תעבורה ותיק ומנוסה עשויה לשפר משמעותית את סיכוייכם להיחלץ מהפסילה המנהלית.

 

לסיכום

אם אתם או אחד מיקיריכם עומדים בפני פסילה מנהלית של רישיון נהיגה, עורכת הדין יערית אוליאל מזמינה אתכם ליצור קשר בהקדם האפשרי עם משרדה לייעוץ ללא התחייבות. עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה באופן בלעדי בדיני תעבורה, ומשרדה מעמיד לשירותכם ליווי מקצועי, צמוד ואישי, עם ניסיון רב שנים והצלחות רבות בתחום התעבורה.

זכרו – ייצוג עצמי או ייצוג לא מקצועי עשוי להיות במקרים רבים ירייה עצמית ברגל, שהרי לפסילה מנהלית יש השפעה משמעותית על חיי היומיום שלכם ועל עתידכם כנהגים. צרו קשר עם עורכת הדין יערית אוליאל עוד היום כדי להבטיח לעצמכם ייצוג ראוי שישרת אתכם בצורה הטובה ביותר.

שאלות נפוצות
ניתן למצוא ברשימת העבירות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, עקיפה מסוכנת, נהיגה ללא מלווה ועוד. לרשימת העבירות המלאה, כנסו לאתר.
בפסילה מנהלית נשלל רישיון הנהיגה שלך עוד בטרם הגשת כתב אישום נגדך. למידע נוסף, בקרו באתר.
בוודאי. אם יש בידייך נימוקים ראויים המבוססים ע"י ראיות, ניתן להגיש את הבקשה לבית משפט לתעבורה. לעוד בנושא, קראו באתר
לא. רק לשוטר בדרגת קצין יש את הסמכות לפסילה מנהלית. לקריאה מעמיקה בתחום, כנסו לאתר.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה